Presentació de candidatures Assemblea 2018

dimarts 12 de juny a les 18:00 hores tindrà lloc l’Assemblea general extraordinària 2018 del BACC, tal i com es va acordar a la darrera Assemblea general ordinària celebrada el 21 d’abril de 2018. En aquesta assemblea es farà l’elecció de la nova Junta Directiva de l’associació tal com marquen els estatuts. El lloc de celebració serà a l’Hotel d’Entitats de Gràcia (Carrer de la Providència 42, Barcelona). La presentació de candidatures a Junta Directiva es podrà fer entre els dies 27 d’abril i el 27 de maig per correu electrònic a bacc@bacc.cat indicant en l’assumpte “Candidatura a Junta Directiva”. Les candidatures hauran de complir els següents requisits:

  • Els càrrecs a cobrir seran com a mínim els de President, Tresorer i Secretari. Opcionalment hi podrà haver vocals, sense límit establert. Els integrants mínims hauran de ser majors d’edat i tenir una antiguitat d’almenys dos anys continuats a l’associació.
  • Les candidatures hauran de contenir el nom i lema de la candidatura, el nom de les persones que la integren, el càrrec que pensen ocupar i la fotografia carnet i breu currículum de cadascun dels integrants.
El dia 28 de maig es publicaran al web del BACC les candidatures rebudes, prèviament verificades. Se n’informarà també als socis i sòcies per correu electrònic dins la convocatòria definitiva de l’Assemblea general extraordinària, amb el respectiu ordre del dia. POST EDITAT a 28 de maig: S’ha presentat una única candidatura a Junta Directiva amb el lema “Una altra mobilitat és possible” que consta dels següents membres i càrrecs: Carles Benito (president), Alejandro Martín (tresorer), Adrià Arenas (secretari) i Rubén Carbonero (Vocal) L’ordre del dia de l’Assemblea general extraordinària 2018 serà el següent: 1. Salutació de la Junta Directiva, 2. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea ordinària 2018, 3. Aprovació dels comptes del 2017, resultats econòmics: balanç i compte de resultats, 4. Aprovació del pressupost del 2018,  5. Elecció de la nova Junta Directiva (Una altra mobilitat és possible), 6. Torn de precs i preguntes. President, Carles Benito]]>

Compartir

Relacionat