Junta Directiva

Presentació

La Junta Directiva regeix, administra i representa a l’associació.

Els membres de la Junta Directiva seran formalment escollits d’entre els socis en Assemblea General per un període de dos anys. Les persones elegides hauran de ser majors d’edat i tenir una antiguitat mínima de dos anys continuats a l’associació.

La Junta Directiva té entre d’altres facultats: representar i dirigir l’associació, complir les decisions preses per l’Assemblea General, presentar el balanç i l’estat de comptes, etc.

En els Estatuts de l’associació podeu consultar més informació de la Junta Directiva.

Junta Directiva actual

Es va escollir en les eleccions celebrades en Assemblea Extraordinària el 12 de juny de 2018, després que a la Assemblea general ordinària celebrada el 21 d’abril de 2018 s’haguès proposat noves eleccions. Es va presentar una sola candidatura.

Els membres de la Junta Directiva de l’associació són: