Junta Directiva

Presentació

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Estarà formada com a mínim pel president, el tresorer i el secretari. Opcionalment podrà haver-hi vocals.

Els membres de la Junta Directiva seran formalment escollits d’entre els socis en Assemblea General per un període de dos anys. Les persones elegides hauran de ser majors d’edat i tenir una antiguitat mínima de dos anys continuats a l’associació.

La Junta Directiva té entre d’altres facultats: representar i dirigir l’associació, complir les decisions preses per l’Assemblea General, presentar el balanç i l’estat de comptes, etc.

En els Estatuts de l’associació podeu consultar tots els articles referents a la Junta Directiva.

Junta Directiva actual

Es va escollir en les eleccions celebrades en Assemblea Extraordinària el 12 de juny de 2018, després que a la Assemblea general ordinària celebrada el 21 d’abril de 2018 s’haguès proposat noves eleccions. Es va presentar una sola candidatura.

Els membres de la Junta Directiva de l’associació són: