Junta Directiva

Presentació

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Estarà formada com a mínim pel president, el tresorer i el secretari. Opcionalment podrà haver-hi vocals.

Els membres de la Junta Directiva seran formalment escollits d’entre els socis en Assemblea General per un període de dos anys. Les persones elegides hauran de ser majors d’edat i tenir una antiguitat mínima de dos anys continuats a l’associació.

La Junta Directiva té entre d’altres facultats: representar i dirigir l’associació, complir les decisions preses per l’Assemblea General, presentar el balanç i l’estat de comptes, etc.

En els Estatuts de l’associació podeu consultar tots els articles referents a la Junta Directiva.

Junta Directiva actual

Es va escollir en les eleccions celebrades en Assemblea Extraordinària el 23 de novembre de 2013, després que les eleccions a Junta celebrades en Assemblea General el 25 de maig del mateix any haguessin quedat desertes. Es va presentar una sola candidatura.

Els membres de la Junta Directiva de l’associació són:

El dia 23 de novembre de 2013 es van aprovar també unes modificacions a l’Estatut de l’associació per a oficialitzar el canvi de la seu social i per a facilitar els requisits a complir en la presentació de candidatures a Junta.

En la darrera Assemblea General celebada el 15 de maig de 2015 es va acordar prorrogar per un màxim de 6 mesos la Junta actual, per tal de fer coincidir novament en data la celebració d’eleccions i l’Assemblea General. D’aquesta manera s’evita que les eleccions s’hagin de celebrar en Assemblea Extraordinària.

El dia 15 de maig es va aprovar també la modificació de la Junta Directiva, donant de baixa el vocal Albert Ballbé, que va formar part de la Junta fins al moment.