window.setTimeout(function () { if (!xajaxLoaded) { alert(‘Error: the xajax Javascript file could not be included. Perhaps the URL is incorrect?nURL: http://www.bacc.info/mambots/system/xajax_0.2.4/xajax_js/xajax.js’); } }, 6000);

   
Nom: Cognoms:
DNI / Passaport:
 
Carrer: Núm.: Pis/Porta:
Codi Postal: Data de naixement (dia/mes/any):
/ /
Població: Comarca:
Telèfon: E-mail:
   


Soci individual (26 €)

Soci estudiant o jubilat (17 €)
Cal demostrar-ho amb una fotocòpia del document que ho acrediti


Soci Familiar (41 €) (amb les següents persones)

Nom i Cognoms DNI / Pass Data de naixement (dia/mes/any):
(Estaran assegurats el titular, una altra persona adulta que convisqui amb el titular i els menors d’edat fills o sota custòdia del titular)
Com a complement de la meva quota anual, vull aportar al BACC:
 
La modalitat de pagament de la quota anual és a través de domiciliació bancària.En aquest cas a partir d’aquesta data i fins a nou avís carregarem al teu compte o llibreta els rebuts presentats pel BACC.
Nom entitat bancària:
Entitat (4):
Oficina (4):
D.C. (2):
Núm del compte (10):
A nom de :
NIF:
   

 
 
 
 
 

Secure form by FormNut.com

Enviament de dades a través d’un servidor segur

 

]]>