El BACC (Bicicleta Club de Catalunya) √©s una associaci√≥ que impulsa l’√ļs de la bicicleta com a mitj√† de transport i vetlla pels drets i deures de les persones usu√†ries, per a qualsevol prop√≤sit. Entre la poblaci√≥ en general, l’√ļs de bicicleta continua associant-se encara a l’√ļs esportiu. No obstant aix√≤, s√≥n cada vegada m√©s les persones que fan servir la bicicleta com un vehicle particular per als seus trajectes diaris.

El Reial decret que declara l’Estat d’Alarma pot consultar-se √≠ntegre en el BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

L’Estat d’Alerta limita la llibertat de moviment, a peu o en qualsevol mena de vehicle, segons el prop√≤sit del viatge, i nom√©s permet sortir de casa per a una s√®rie d’activitats:

Article 7. Limitació de la llibertat de circulació de les persones.

1. Durant la vig√®ncia de l’estat d’alarma les persones √ļnicament podran circular per les vies d’√ļs p√ļblic per a la realitzaci√≥ de les seg√ľents activitats:

a) Adquisici√≥ d’aliments, productes farmac√®utics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Despla√ßament a entitats financeres i d’assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’an√†loga naturalesa que haur√† de fer-se individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Des del BACC cridem a totes les persones amants de la bicicleta amb prop√≤sits d’oci o esport a quedar-se a casa mentre duri aquesta situaci√≥.

Tamb√© volem recordar a les autoritats, mitjans de comunicaci√≥ i la societat en general que l’√ļs de bicicleta per als trajectes inevitables ha de continuar sent possible, amb tota la normalitat que permeten aquestes circumst√†ncies. La bicicleta √©s un vehicle particular, perfectament v√†lid per al transport individual. A m√©s, at√®s que normalment les bicicletes permeten major dist√†ncia respecte a altres usuaris, no impliquen confinament en un espai tancat (com un autob√ļs o un tren), i solen ser d’√ļs individual, √©s probable que la bicicleta sigui un dels mitjans m√©s segurs per a prevenir contagis.

Veiem adequat recordar les seg√ľents precaucions de seguretat per a l’√ļs de bicicleta en situaci√≥ d’alerta per coronavirus:

 1. Moure’s individualment. No es permet el transport de passatgers, tampoc amb bicicleta.
 2. Han de respectar-se les distàncies de seguretat de 1,50 m com a mínim entre persones, també si circulen amb bicicleta o es detenen en semàfors.
 3. En cas de compartir bicicletes entre diverses persones, recomanem extremar la neteja del manillar, rentar-se les mans abans i despr√©s de cada √ļs, o millor encara emprar cada persona la seva bicicleta individual per a minimitzar el risc de contagi.

Recomanem als municipis que disposin de serveis de bicicletes, patinets, motocicletes o altres vehicles compartits que prenguin mesures de conscienciaci√≥ als seus usuaris i aix√≠ com la neteja peri√≤dica dels vehicles. El contagi del coronavirus es pot produir per tocar superf√≠cies infectades. Durant l’√ļs dels vehicles compartits, √©s molt raonable que pugui donar-se aquesta situaci√≥. Els usuaris hauran de tenir present les mesures de precauci√≥ necess√†ries:

 • Rentar-se les mans abans i despr√©s de comen√ßar el trajecte
 • Esternudar o tossir amb la boca i nas tapant-se un mocador o l’avantbra√ß
 • Evitar tocar-se la cara durant el trajecte.

Una situaci√≥ excepcional requereix mesures excepcionals. Des del BACC tenim la certesa que seguirem endavant i junts podrem reprendre l’activitat esportiva i d’oci quan h√†gim tornat a la normalitat. I perqu√® aix√≤ es produeixi com m√©s aviat millor, √©s necess√†ria la col¬∑laboraci√≥ de tots els sectors de la societat.

A Barcelona, a 16 de març de 2020


El BACC (Bicicleta Club de Catalunya) es una asociaci√≥n que impulsa el uso de la bicicleta como medio de transporte y vela por los derechos y deberes de las personas usuarias de bicicleta, para cualquier prop√≥sito. Entre la poblaci√≥n en general, el uso de bicicleta contin√ļa asoci√°ndose todav√≠a al uso deportivo. Sin embargo, son cada vez m√°s las personas que emplean la bicicleta como un veh√≠culo particular m√°s, para sus trayectos diarios, sin un prop√≥sito de ocio ni de deporte.

El Real Decreto que declara el Estado de Alarma puede consultarse íntegro en el BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

El Estado de Alerta limita la libertad de movimiento, a pie o en cualquier tipo de veh√≠culo, seg√ļn el prop√≥sito del viaje, y solo permite salir de casa para una serie de actividades:

Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas √ļnicamente podr√°n circular por las v√≠as de uso p√ļblico para la realizaci√≥n de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de an√°loga naturaleza que habr√° de hacerse individualmente, salvo que se acompa√Īe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

Por tanto, desde el BACC llamamos a todas las personas amantes de la bicicleta con propósitos de ocio o deporte a quedarse en casa mientras dure esta situación.

Tambi√©n queremos recordar a autoridades, medios de comunicaci√≥n y la sociedad en general que el uso de bicicleta para los trayectos inevitables ha de seguir siendo posible, con toda la normalidad que permiten estas circunstancias. La bicicleta es un veh√≠culo particular como tantos otros, perfectamente v√°lido para el transporte individual. Adem√°s, dado que normalmente las bicicletas permiten mayor distancia respecto a otros usuarios, no implican confinamiento en un espacio cerrado (como un autob√ļs o un tren), y suelen ser de uso individual, es probable que la bicicleta sea uno de los medios m√°s seguros para prevenir contagios. 

Vemos adecuado recordar las siguientes precauciones de seguridad para el uso de bicicleta en situaci√≥n de alerta por coronavirus:

 1. Debe viajarse individualmente. No se permite el transporte de pasajeros, tampoco en bicicleta. 
 2. Deben respetarse las distancias de seguridad de 1,50 m como m√≠nimo entre personas, tambi√©n si circulan en bicicleta o se detienen en sem√°foros.
 3. Para el caso de bicicletas que se compartan entre varias personas, recomendamos extremar la limpieza del manillar y las manetas de freno y cambio y lavarse las manos antes y despu√©s de cada uso, o mejor todav√≠a emplear cada persona su bicicleta individual para minimizar el riesgo de contagio.

Al hilo de esto, recomendamos a los municipios que dispongan de servicios de bicicletas, patinetes, motos u otros veh√≠culos compartidos que tomen medidas de concienciaci√≥n para sus usuarios y la limpieza peri√≥dica de los veh√≠culos. El contagio del coronavirus se puede producir por tocar superficies infectadas y despu√©s llevarse la mano a la boca o la nariz. Durante el uso de los veh√≠culos compartidos, es muy razonable que pueda plantearse esta situaci√≥n. Los usuarios deber√°n tener presente las medidas de precauci√≥n necesarias:

 • Lavarse las manos antes y despu√©s de empezar el trayecto
 • Estornudar o toser con la boca y nariz cubiertas con un pa√Īuelo o el antebrazo
 • Evitar tocarse la cara durante el trayecto

Una situación excepcional requiere medidas excepcionales. Desde el BACC tenemos la certeza de que seguiremos adelante y juntos podremos retomar la actividad deportiva y de ocio cuando hayamos vuelto a la normalidad. Y para que esto se produzca cuanto antes, es necesaria la colaboración de todos los sectores de la sociedad.

En Barcelona, a 16 de marzo de 2020