Convenció Àrees bàsiques de serveis socials de Catalunya

Inscripcions fins el 9 de Juliol

Consulta el programa

Tria les ponències en les quals vols assistir:
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran al fitxer del Programa de Formació per al personal del Sistema català de serveis socials. La finalitat del fitxer és gestionar l'assistència a les activitats formatives. La unitat responsable del fitxer és la Secretaria General i les dades recollides s'emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Secretaria General per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270, 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a secretariageneral.dretssocials@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital expedit pel CATCert). Per a més informació del tractament de les vostres dades podeu consultar aquesta pàgina.