Normativa Municipal de Barcelona referent a les bicicletes

 

 
(aprovada per acord del Consell Plenari el 27 de novembre de 1998, modificada el 20 de juliol de 2001 i el 23 de febrer de 2007)

Article 14 – Bicicletes

 

 1. Les bicicletes circularan obligatòriament pels carrils bici segregats.
  Preferentment per la resta de carrils bici, per les calçades en zones
  30 o per les vies senyalitzades específicament. Quan no existeixin
  aquests circularan per la calçada. Quan es donin les condicions
  previstes a l’apartat 6 d’aquest article, podran circular per les
  voreres.

 2. Quan el carril bici estigui situat en vorera,
  els vianants el podran creuar, però no hi podran romandre ni
  caminar-hi. Els ciclistes respectaran sempre la preferència de pas dels
  vianants que el travessin i no podran superar la velocitat de 20 Km/h.

 3. Quan el carril bici estigui situat en
  calçada, els vianants l’hauran de creuar pels llocs degudament
  senyalitzats i no el podran ocupar ni caminar-hi.

 4. Quan els ciclistes circulin per la calçada, ho
  faran obligatòriament pels carrils més propers a les voreres, tot
  podent ocupar la part central d’aquests. Quan estigui expressament
  permès i senyalitzat, les bicicletes podran circular pels carrils
  reservats a altres vehicles.

 5. Les bicicletes, a la calçada circulant com a
  vehicles, gaudiran de les prioritats de pas previstes en les vigents
  normes de trànsit.

 6. En el cas de que no existeixi carril bici o
  altre via de les especificades en l’article 14.1, les bicicletes podran
  circular, excepte en moments d’aglomeració de vianants, per:

  • les voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres i 3 metres d’espai lliure.

  • parcs públics i àrees de vianants.

  • zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació.

  Als efectes expressats en aquest article, s’entendrà que hi ha
  aglomeració quan no sigui possible conservar 1 metre de distància entre
  la bicicleta i els vianants que hi circulin, o circular en línia recta
  5 metres de manera continuada.


  Les condicions de circulació de les bicicletes en aquests espais reservats per als vianants seran les següents:

  • Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants.

  • Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar els 10 Km/h.

  • S’abstindran de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat
   dels vianants, respectant la distància de 1 metre de separació.

  • Hauran d’evitar circular a menys d’1 metre de les façanes.

 7. Als carrers i vies urbanes d’especial ús, aglomeració i/o habitual
  concentració de persones, l’Ajuntament establirà aquelles restriccions
  que consideri oportunes, tot senyalitzant pertinentment la zona i
  establint alternatives.

 8. Els conductors de bicicletes no podran circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni agafar-se a vehicles en marxa.

 9. Els conductors de vehicles motoritzats que pretenguin avançar a un
  ciclista ho faran extremant les precaucions, canviant de carril de
  circulació i sempre i quan quedi, com a mínim, un espai lateral de 1,5
  metre entre la bicicleta i el vehicle.


  Els conductors de vehicles motoritzats, quan estiguin circulant darrera
  d’una bicicleta, mantindran una distància de seguretat prudencial i
  proporcional a la velocitat, que mai podrà ésser inferior a 3 metres.

 10. Els altres vehicles no podran circular ni aturar-se en els carrils reservats per a bicicletes.

 11. Les bicicletes hauran de dur un timbre, i quan circulin de nit han de
  dur llums i elements reflectants (al davant de color blanc, i al
  darrera, de color vermell) degudament homologats que permetin la seva
  correcta visualització pels vianants i conductors.

 12. Les bicicletes podran dur remolc, homologat,
  per al transport de persones, animals o mercaderies, quan el conductor
  sigui major d’edat i sota la seva responsabilitat.


  En cas de bicicletes que, per construcció, no puguin ser ocupades per
  més d’una persona podran transportar, tanmateix, un menor de fins a 7
  anys quan el conductor sigui major d’edat i sota la seva
  responsabilitat, en un seient addicional i amb un casc que hauran de
  ser homologats.

 13. Les bicicletes s’han d’estacionar
  preferentment als llocs habilitats, deixant en tots els casos un espai
  lliure pels vianants de tres metres. Resta específicament prohibit
  lligar-les a arbres, semàfors, bancs, papereres o davant de zones on hi
  hagi reserva de càrrega i descàrrega en la calçada en horari dedicat a
  l’activitat, d’estacionament per a persones amb discapacitat, zones de
  estacionament prohibit definides a l’article 34.3 d’aquesta Ordenança,
  parades de transport públic, passos per a vianants, en els espais
  habilitats per l’estacionament de bicicletes d’ús públic i en elements
  adossats a les façanes.

 14. Els estacionaments de bicicletes situats a la
  via pública queden únicament i exclusivament reservats per a aquest
  tipus de vehicle.

 15. A les bicicletes li serà d’aplicació allò
  disposat a l’article 63 de la present Ordenança en quant a retirada de
  vehicles, especialment quan causi deteriorament del patrimoni públic
  per lligar-les on tenen específicament prohibit.


> Posicionament davant l’entrada en vigor la nova ordenança de circulació de Barcelona (PDF 39.43 kB)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *