Arxiu de la categoria: sostenibilitat

Setmana de la mobilitat sostenible 2016

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016 que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. Sota el lema europeu ‘Mobilitat intel·ligent. Economia potent’, la Setmana del 2016 a més de vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, també reforça el potencial de la mobilitat intel·ligent a l’hora de contribuir al desenvolupament econòmic. Més informació a la web de la Generalitat.

Els objectius de la Setmana de la Mobilitat

Els objectius principals són els següents:

 • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
 • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
 • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
 • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
 • Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

Volem la unió dels tramvies per la Diagonal

Comunicat conjunt Diagonal per Tothom i Plataforma per la Qualitat de l’Aire

Els estudis ratifiquen que la connexió dels tramvies en superfície i per la Diagonal aporta més usuaris al transport públic i redueix més l’ús del cotxe per menor cost

 • L’objectiu ha de ser reduir la presència del vehicle privat a l’àrea metropolitana, especialment dels vehicles dièsel
 • El tramvia per la Diagonal és una peça imprescindible per millorar la capacitat del transport públic i per fer una distribució més eficient dels autobusos, aspectes clau per donar alternatives de mobilitat als actuals usuaris del vehicle privat
 • Però tant el tramvia com la nova xarxa de bus s’han d’acompanyar de mesures de restricció del vehicle privat d’àmbit metropolità

morts prematures area metropolitana

ES CONFIRMEN LES PREVISIONS D’ALTRES PLANS I ESTUDIS. A falta d’un examen més detallat sobre la metodologia, les entitats socials presents a les plataformes per la Qualitat de l’Aire i Diagonal per a Tothom constatem que les conclusions dels informes encarregats per l’ajuntament apunten en la mateixa direcció que la planificació metropolitana del Pla Director d’Infraestructures de l’ATM, aprovat l’any 2001, pel que fa la necessitat d’una xarxa de tramvia unificada, en superfície i per la Diagonal, opció referendada ja al plenari municipal l’any 2009 però torpedinada per accions polítiques partidistes. L’informe oficial coincideix força amb l’estudi de la PTP, pel que fa el càlcul de capacitat del tramvia, aproximadament 1,8-2,7 vegades superior als autobusos de màxima capacitat (segons explotació). Són xifres poc donades a la interpretació i molt condicionades per la capacitat unitària dels vehicles i dels cicles semafòrics de la ciutat de Barcelona. La capacitat és un factor clau a l’hora d’obtenir bona velocitat comercial i reduir l’ús del cotxe a la principal avinguda de Barcelona, amb una elevada demanda de transport però sense cap servei longitudinal ferroviari (ni metro, ni tren, ni tramvia).

POTENCIALITATS ESTUDIADES I PENDENTS D’ESTUDIAR. D’acord amb els estudis, amb la permuta de dos carrils de cotxes per al tramvia i la bici segregada a la Diagonal central es poden baixar les emissions un 49,8% a l’avinguda, reduir el trànsit en 12.500 vehicles a Barcelona i multiplicar la capacitat i rapidesa del transport públic actual per dos. Però més enllà d’aquesta transformació urbanística, caldrà incorporar mesures col·laterals que incrementin encara més els efectes positius sobre la mobilitat, com és la dedicació de desenes d’autobusos avui solapats amb el Trambaix i el Trambesòs a reforçar línies de bus per tota la ciutat, l’aplicació de mesures contra la contaminació (àrea verda metropolitana, zones d’atmosfera urbana protegida, etcètera) o l’entrada en servei del metro a la Zona Franca. En aquest sentit resulta convenient destacar la dimensió metropolitana de la connexió dels tramvies, que reforçaria l’accessibilitat en transport públic de 8 municipis amb Barcelona que actualment són origen o destinació de la meitat del trànsit de vehicles privats de connexió: 480.000 entrades i sortides de cotxe i moto des de Barcelona cap a l’Hospitalet, Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià i Badalona. Cal recordar que tres d’aquest municipis ja han fet mocions demanant la connexió dels tramvies per millorar l’accessibilitat i la intermodalitat dels seus habitants.

MESURA ECONÒMICA. L’autobús és més econòmic, 20 milions d’euros inicials, però més lent i capta menys demanda al cotxe per manca de capacitat. L’estudi confirma una màxima habitual en el transport públic urbà: la capacitat és creixent amb la rigidesa i el cost d’implantació dels transports. Al mateix temps, les inversions elevades inicials es veuen compensades per un cost decreixent d’explotació a llarg termini

Alternatives tenint en compte els costos a 30 anys

Via Sistema Inversió total (en milions d’€) Manteniment anual (30 anys)

(en milions d’€)

Total d’inversió i manteniment

(en milions d’€)

Demanda diària (sense tramvies actuals). Inversió i manteniment per usuari en dia feiner (€)
Diagonal Tram en superfície 175 180 355 112.000 3.170
  Tram soterrat 485 270 755 126.000 5.992
Eixample Tram en superfície 210 450 660 79.000 8.354
Bus D30 Bus en superfície 20 150 170 49.000 3.469

Font: elaboració pròpia

Cal recordar també els 175 milions d’euros del tramvia són una inversió raonable tenint en compte les coses que contempla: 1) és una inversió metropolitana, que inclou l’increment de la flota de tramvies per ampliar el servei sobre els 29 km de xarxa ja existent a nou municipis, més enllà dels 3,6 km del tram central de la Diagonal; 2) la inversió és equivalent a la d’un quilòmetre de túnel, però generarà més del doble d’usuaris de transport públic elèctric que qualsevol estació de metro prevista; 3) millorarà el rendiment de la xarxa ja construïda, els 110.000 passatgers actuals es convertiran en 222.000 amb la connexió feta; 4) s’inclou la reforma del tronc central de la Diagonal entre Glòries i Francesc Macià, necessària des del punt de vista de la seguretat vial en ser aquesta avinguda un dels vials amb més accidents de la ciutat; 5) s’inclou la també necessària ampliació de voreres entre Passeig de Gràcia i Glòries. Com a inversió urbana és comparable a reformes urbanístiques ja executades o en execució a la ciutat.

BARCELONA NECESSITA MÉS MESURES. Restringir el debat de la mobilitat a una trifurca partidista entre bus i tramvia, tècnicament superada, o de tipus estètic a la Diagonal, és no atendre la principal necessitat: reduir les 3.500 morts prematures anuals a l’àrea metropolitana per contaminació. Cal que aquesta mesura, com la línia 9 del metro, s’acompanyin de reduccions efectives del trànsit amb mesures més globals, com el PMU, el PMU metropolità, Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida, el replantejament tarifari, la revisió semafòrica…

LES PLATAFORMES DEMANEM DIÀLEG I ELS ESTUDIS QUE FALTEN. Les plataformes per la Qualitat de l’Aire i Diagonal per a Tothom volem iniciar una ronda de reunions amb totes les forces del plenari municipal de Barcelona per comentar els resultats dels estudis i obrir nous ponts de diàleg. Considerem que aquesta connexió en tramvia no perjudica a ningú i porta molts beneficis associats dins i fora de la Diagonal. La connexió no ha d’actuar en detriment d’altres inversions com la línia 10 a la Zona Franca, ni ha de comportar cap pèrdua de llocs de treball al bus, ja que no sobra cap vehicle per reforçar la resta de la xarxa. Esperem que els estudis que falten es presentin aviat i també ratifiquin aquestes reivindicacions.

Volem una mobilitat del segle XXI, cal supeditar el trànsit a unes millors condicions de vida i no al revés. Sumem el màxim d’esforços possible!

Des de les plataformes per la Qualitat de l’Aire i Diagonal per a Tothom proposem compartir aquestes imatges en defensa del transport públic potent a la principal avinguda de Barcelona a través de les xarxes socials.

Fem servir el hashtag ‪#‎tramSIfumsNO‬

QUI SOM? Diagonal per a Tothom i Plataforma per a la Qualitat de l’Aire

 

Protocol d’actuació per episodi de contaminació a Barcelona: tan sols el començament

Plataforma qualitat aire

Per a la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, els protocols presentats per episodis de contaminació a la 2a Sessió de la Taula contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona són un bon punt de partida per a una estratègia de millora de la qualitat de l’aire. La següent fita que ha d’afrontar el govern municipal és un pla ambiciós que inclogui mesures estructurals permanents amb l’objectiu principal de protegir la salut de la població.

Durant la segona sessió de la Taula contra la Contaminació i conforme es va acordar, un grup d’experts encarregat pel govern municipal va presentar els dos protocols per episodis de contaminació per NO2 i PM10 amb actuacions obligatòries de restricció del trànsit, seguint els passos d’altres ciutats europees: els casos més recents els trobem a Madrid, Roma i Milà. Aquestes mesures han demostrat ser efectives per sensibilitzar a la població de la gravetat del problema i per generar experiències puntuals de canvi del model de mobilitat insostenible dominant a la ciutat. Barcelona és una de les ciutats europees amb més densitat de trànsit – 6000 vehicles/km2 en comparació amb 1500 a París i 2000 a Madrid-, amb més d’un milió de vehicles circulant diàriament.

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire ha participat en la Taula contra la Contaminació de l’Aire i valora positivament que els llindars d’avís s’aproximin als nivells establerts per la Organització Mundial de la Salud (OMS), més estrictes que els legals establerts per Europa, i que es considerin les condicions meteorològiques. Amb la superació del llindar, el protocol activarà mesures progressives de restricció del trànsit, el que es traduirà en un benefici per a la salut pública. Recordem que és durant els episodis de contaminació que augmenten els ingressos hospitalaris per bronquitis, ictus i atacs de cor entre d’altres i el nombre de morts prematures. Les mesures activades han de permetre comunicar que la greu contaminació que pateix la ciutat no es pot solucionar amb mesures voluntàries o amb falses solucions, com la renovació del parc de vehicles.

Tot i això, considerem que més enllà de l’aprovació dels protocols resta molt de camí per recórrer fins a aconseguir una qualitat de l’aire saludable. Els protocols només són una eina per tractar de corregir situacions excepcionalment tòxiques: els episodis de contaminació. El veritable repte és aconseguir que cada dia gaudim d’una qualitat de l’aire que no sigui perjudicial per la salut. I això només serà possible abordant mesures estructurals encaminades a reduir l’ús del cotxe a la ciutat.

Per aquests motius, la principal demanda de la Plataforma és la creació d’una Zona Urbana d’Atmosfera Protegida (ZUAP), en què s’impedeix l’entrada dels vehicles més contaminants als centres urbans juntament amb la planificació de polítiques de millora del transport públic i de mobilitat sostenible. Aquesta és la política implementada per més 200 ciutats de 12 països europeus (LEW, Low Emission Zones en anglès) i que compta amb major consens científic.
Durant la sessió de la Taula els representants de la Plataforma ha reclamat el calendari d’aprovació del pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’Aire del Port de Barcelona. Aquest Pla ha estat anunciat des de fa mesos per l’autoritat portuària i va ser demanat en el transcurs de la primera Taula però encara no s’ha fet públic. Jordi Vila, cap de Medi Ambient del Port de Barcelona, ha tornat a eludir cap resposta concreta.

Des de la Plataforma fem una crida a que la qualitat de l’aire sigui una prioritat en les polítiques del govern i de tots els partits del consistori. Volem fer constar que és un afer de salut pública de primer ordre i apel·lem a la responsabilitat dels diferents actors polítics per impulsar mesures estructurals i valentes en la mobilitat de la ciutat.

Més de 550 activitats a tot Catalunya durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

SMSS

Sota el lema ‘Fem el carrer més nostre’, se celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a tot Catalunya amb més de 550 activitats, del 22 al 29 de setembre. Durant aquests 8 dies, ajuntaments, consells comarcals, operadors i entitats proposen activitats de tota mena per cercar noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini absolut del cotxe particular, cap a un transport més sostenible, segur i saludable.

Amb un total de 348 organismes, enguany s’ha assolit un nou rècord d’adhesions (259 ajuntaments, 26 consells comarcals, 35 entitats i 28 operadors), xifres que constaten que Catalunya és un dels territoris europeus amb una participació més elevada. En total, durant la Setmana es practicaran 551 activitats promogudes per la Comissió Institucional de la Setmana: 263 caminades i 288 pedalades o activitats relacionades amb la bicicleta. Per part dels ajuntaments també s’organitzen activitats relacionades amb la mobilitat sostenible.

1.500 mesures permanents

Les mesures permanents, que sumen una trentena més respecte l’any passat, són aquelles accions que mantenen els organismes adherits més enllà de la Setmana. Les més habituals són les relacionades amb l’accessibilitat (creació de rampes per a cadires de rodes, rebaixada de voreres, ampliació de voreres, etc.), la conversió en zones de vianants (creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants, millores de les seves infraestructures, ampliació o creació de noves vies verdes, etc.) i la gestió de la mobilitat (promoció de l’adopció de plans de mobilitat sostenible per a col·legis, llançament de campanyes de sensibilització, elaboració de materials educatius, accés restringit al centre de la ciutat de manera permanent, etc.). També es fan mesures relacionades amb la distribució de mercaderies, noves formes d’ús racional del cotxe, moderació del trànsit i sistemes de control d’accés, transport públic, noves instal·lacions per a bicicletes o millora de les existents.

La Setmana a les Xarxes Socials

El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) ha organitzat per tercera vegada el concurs fotogràfic a través de la xarxa social Instagram, “Apunta’t al Clic Mob!”. El concurs està obert del 16 al 30 de setembre. Els participants hauran de publicar imatges sobre el transport i la mobilitat sostenible amb l’etiqueta #mobilitat2014. Totes les fotografies presentades al concurs podran optar a un dels tres premis generals:

 • 1r premi general: Una estada d’una nit per a dues persones a l’hotel Port Ainé en règim de dormir més esmorzar. Inclou el forfet d’un dia per a dues persones i una entrada al parc lúdic de Port Ainé.
 • 2n premi general: Un dia a la Molina per a dues persones. Inclou un forfet de dia i una baixada en tubbing per a dues persones.
 • 3r premi general: 2 entrades per a Portaventura (inclou el transport en tren dins l’àmbit de Catalunya).

A més, les fotografies que incloguin les etiquetes georeferenciades: #mobilitat2014_ATMbarcelona, #mobilitat2014_ATMtarragona, #mobilitat2014_ ATMlleida i #mobilitat2014_ATMgirona participaran al premi que s’ofereix per a cadascun dels àmbits territorials esmentats i que consisteix en un abonament personal de transport públic integrat per tot l’any 2015. Les imatges amb aquestes últimes etiquetes també podran optar als premis generals.

Com a novetat, aquest any s’han organitzat trobades d’usuaris d’Instagram que amb les seves imatges promocionaran el Concurs i de retruc la Setmana de la Mobilitat i els seus objectius. Així, els usuaris d’aquesta xarxa, anomenats igers, poden apuntar-se a una visita guiada a l’estany de Sils, amb la Fundació EMYS, dimecres 17 de setembre; el dia següent, dijous, la trobada serà a la Colònia Güell, gràcies a FGC i Cripta Güell; i el cap de setmana, els igers de ponent poden viatjar amb el Tren dels Llacs, i els de Tarragona, passaran el diumenge a Portaventura. Totes les imatges d’aquestes trobades també entraran a concurs.

A nivell comunicatiu, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura compta enguany amb un nou canal d’informació a Facebook. En aquesta pàgina: http://www.facebook.com/setmanadelamobilitat es podran seguir totes les activitats de la Setmana amb la voluntat de fer que creixi la participació ciutadana a les activitats i, a més, que aquests participants puguin compartir-hi les seves experiències.

Activitats a tot el territori

Les activitats que es realitzen durant la setmana estan repartides per tot el territori. A Barcelona es faran més de 230 activitats; a Girona més de 120; a Lleida superen les 150; a Tarragona mig centenar, i a les Terres de l’Ebre, una vintena.

A Barcelona hi ha 108 adhesions (92 ajuntaments, 15 empreses / operadors i un consell comarcal); s’han organitzat 787 activitats permanents; 90 caminades en 64 municipis; 149 pedalades o activitats relacionades amb la bicicleta; i 2 curses de transport, una urbana i una altra d’interurbana.

A Girona hi ha 103 adhesions (80 ajuntaments, 8 consells comarcals, 8 entitats i 7 operadors); 318 mesures permanents (76 més que l’any passat); 68 caminades en 46 municipis; 56 pedalades o activitats relacionades amb la bicicleta; i 1 cursa de transport interurbana.

A Lleida hi ha 91 adhesions (57 ajuntaments, 10 consells comarcals i 24 entitats); 188 mesures permanents, 63 caminades en 42 municipis; 55 pedalades o activitats relacionades amb la bicicleta; i 1 cursa de transport interurbana i 1 escolar.

I a Tarragona i Terres de l’Ebre hi ha 47 adhesions (30 ajuntaments, 7 consells comarcals i 10 empreses / operadors); 204 mesures permanents (35 més que l’any passat); 42 caminades en 25 municipis; 28 pedalades o activitats relacionades amb la bicicleta; i 1 cursa de transport interurbana.

 
Els objectius principals de la setmana són:
 • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte d’hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
 • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
 • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
 • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
 • Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

Tota la informació relacionada amb la Setmana de la Mobilitat de 2014 es pot consultar al web www.mobilitat.gencat.cat.

(Nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya)

Contaminació

Reflexions

contaminació
Barcelona és una de les ciutats més contaminades d’Europa i aquest problema s’ha convertit en crònic ja que portem més de 12 anys superant els límits establerts per la UE, sense que les mesures aplicades siguin efectives. S’han d’abordar les conseqüències.

El principal focus emissor de la contaminació urbana és la gran densitat de vehicles que circulen per la ciutat i l’àrea metropolitana. Les mesures proposades en els Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire sovint no són concretes i manquen d’ambició per part del Govern.

Per aquest motiu i ara més que mai la bicicleta, tan coneguda pels seus efectes positius, hauria de ser la punta de llança d’un canvi radical en la mobilitat per aconseguir una ciutat respirable. Tampoc podem oblidar el transport públic, castigat novament per la pujada de tarifes. Posem-nos en marxa!

Rutes liter

Barcelona l Redacció l 18/04/2012. 

En el marc de les activitats que organitza la Fundació Tot Raval durant el dia de Sant Jordi sota el nom ‘El Raval aprèn del Raval’, el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) proposa tres rutes literàries, lúdiques i d’interès cultural en bicicleta pel barri del Raval.

Els horaris de sortida dels itineraris seran a les 11 del matí, a les 15 de la tarda i a les 18 hores, des de la seu del BACC al Raval al carrer Sant Vicenç número 21.

Els itineraris, que són gratuïts, estan dirigits a tothom que truqui al telèfon de la Fundació Tot Raval (93 442 68 68) per a fer la seva reserva (fins a exhaurir el nombre de places). Els participants podran fer el recorregut amb la seva pròpia bicicleta i, si no en tenen, el BACC els cedirà una bicicleta per a dur a terme la sortida.

 

‘El Raval aprèn del Raval’

Durant la diada de Sant Jordi, a la Rambla del Raval de Barcelona es durà a terme la trobada ‘El Raval aprèn del Raval’, en la qual es celebrarà una jornada d’intercanvi de coneixements i s’oferirà una variada oferta d’activitats.

Centres educatius, comerciants, veïnat, entitats i administracions s’uniran per mostrar i intercanviar experiències amb tot aquell que s’apropi a la Rambla del Raval a gaudir de la diada. Aquesta actuació es desenvolupa en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural que l’Obra Social ”la Caixa” impulsa a tot el país i forma part d’un procés que en el barri del Raval està promogut per la Fundació Tot Raval i l’Ajuntament de Barcelona.

 

Comencen les inscripcions als tallers “Com gaudir i cuidar la teva bici”

Barcelona l Març 2012 l Redacció.

 • Coneixes totes les possibilitats que et dóna la bicicleta? Saps cuidar-la adequadament? Tens idea de tota la cultura i història que l’envolta?

El monitor de la Biciescola d’adults del BACC , tallerista i guia, Javier Sin –amb el suport del Bicicleta Club de Catalunya–, proposa un mòdul global de coneixements de la bicicleta que respondrà aquestes preguntes i moltes altres.

 

El monitor de la Biciescola i tallerista, Javier Sin, al programa Bike Attack d’Esports 3 (TV3)  

 

La proposta pretén proporcionar autonomia amb la seva bicicleta a aquelles persones habituades a agafar-la cada dia i també a aquells usuaris que es vulguin iniciar en l’ús de la bici com a vehicle. Ja que és bo que cada ciclista sigui responsable de la seva bicicleta per a gaudir-la i cuidar-la.

Més enllà d’aprendre vocabulari de mecànica i saber com reparar avaries freqüents, tot aquell que s’inscrigui als cursos podrà conèixer també curiositats i destreses sobre com preparar un viatge en bicicleta, seguretat i normativa de la bici i a la circulació de les ciutats, coneixements sobre salut, ergonomia i postures corporals i contextualització de la bicicleta a la societat actual i a la història. A més, els participants també tindran l’oportunitat de provar tot allò que han après a una sortida per la ciutat al final del taller!

Els diferents mòduls constaran d’entre nou i onze sessions i es desenvoluparan a quatre centres cívics i culturals de Barcelona durant la primavera: el Centre Cívic Casa del Rellotge, el Centre Cívic El Sortidor, el Centre Cívic Urgell  i el Centre de Barri de Poble Nou. Contacteu amb els centres per a fer la vostra inscripció!

 

Centres i horaris del taller “Com gaudir i cuidar la teva bici”

C. C. CASA DEL RELLOTGEDIJOUS, de 18,45 a 20,15h.  Inici: 12 de abril.
(11 sessions)
Inscripcions: Del 19 al 30 de març. (Laborables De 10 a14 i de 16 a 21,30)
(Pg. Zona Franca 116. Telf. 93 4322489)

C. C. EL SORTIDOR:  DIMARTS, DE 18, 30 a 20h. Inici: Dimarts 17 de abril.
(10 sessions)
Inscripcions: Del 26 de març fins el 5 de abril.
(Adreça: Pl. Sortidor 12. Telf: 93 4434311)

C. C. URGELL:  DIVENDRES de 18,30 a 20h.
Inici: 13 de abril.
(10 sessions)
Inscripcions: Del 19 el 30 de març.
(C. Comte d´ Urgell 145 Telf. 93 4536480)

CENTRE DE BARRI POBLENOU:  DIMECRES de 19,15 a 20,45 h.
Inici: Dimecres 18 de abril.
Inscripcions del 5 al 30 de març.
(Rambla del Poblenou 49 Tel.93 3091960) • Sessió informativa del taller: Dimecres 21 de març a les 19,15h.

Nova web sobre la bicicleta el

Barcelona | Redacció | 27/09/2011

El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) presenta les seves accions per donar a conèixer els avantatges de la bicicleta elèctrica i facilitar la prova, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2011 i amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La campanya consta d’un Blog, un flyer informatiu i 10 accions durant el cap de setmana 24 i 25 de setembre a diverses ciutats de Catalunya. Les accions són possibles gràcies a la participació dels grups locals del BACC, fabricants, distribuïdors i comerços de bicicletes elèctriques.

 

 

 

 

 

 

La bicicleta elèctrica és la bicicleta que t’impulsa per superar pujades, per transportar mercaderies o la canalla, per fer llargues distàncies o per a persones grans o amb capacitats físiques limitades. A més, la bicicleta elèctrica és el vehicle elèctric que menys energia requereix i per tant, que menys contamina.


Amb aquesta campanya, esperem aconseguir també que les administracions públiques tinguin en compte la bicicleta elèctrica en el paquet de mesures de promoció del “vehicle elèctric” com ara la subvenció per a l’adquisició d’aquestes bicicletes, com ja fan altres països d’Europa i el Govern basc, que financia fins al 25% del preu de la bicicleta amb un màxim de 500 euros.

D’altra banda, des del BACC hem cregut necessari explicar el que és una bicicleta elèctrica, degut a la confusió que pot existir, per exemple, amb la moto elèctrica.

Catalunya Pedala pel Medi Ambient

Barcelona | Redacció | 27/09/2011

127 pedalades a 136 municipis catalans pedalen per un Aire més Net en el marc de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS)

Aquest passat diumenge 25 de setembre ha sigut el dia central de celebració de PEDALA 2011. De les 127 pedalades, 69 han tingut lloc el darrer cap de setmana amb 16.000 catalans participant. La resta ho faran les properes setmanes.

En aquesta edició de PEDALA, participen un total de 136 municipis, alguns d’ells agrupant-se per organitzar actes conjuntament, com és el cas de les ja ben conegudes i concorregudes pedalades del Baix Llobregat, organitzada per set municipis i amb una participació de unes 1200 persones o del Besòs, organitzada pels municipis de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramanet.

En el conjunt de Catalunya, es preveu una participació aproximada superior a 33.000 persones.

Cal destacar, no obstant que en alguns municipis, tant petits com grans, s’han desbordat les previsions. Destaca Lleida amb 2.300 participants, molt més del previst (1.800), a més de ser la única de les quatre capitals de província que organitzava una pedalada.

Amb la iniciativa PEDALA 2011, en que es pretén potenciar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport saludable i sostenible, no només com esport, i per això es vol donar un caràcter lúdic i festiu mitjançant la realització de tallers, concursos de disfresses, jocs, dinamització amb música, etc.

El missatge a transmetre aquest any, “Estalvia benzina, regala aire net” vol destacar els beneficis d’optar per una mobilitat sostenible només pel medi ambient sinó també per la nostra salut, ja que evitem l’emissió de productes tòxics com els òxids de nitrògen (NOx) i les partícules (PM10).

La iniciativa PEDALA 2011, està organitzada en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura , pel BACC, la Generalitat de Catalunya i els 137 municipis en col•laboració amb entitats locals dels municipis participants. Alguns municipis han “posat verda” les iniciatives pròpies ja existents, adherint-se al PEDALA 2011 i d’altres han impulsat la iniciativa per primera vegada.

Pots veure totes les fotos aquí

131 Municipis pedalaran per un aire m

Com anirà?

L’activitat consistirà en un passeig en bicicleta, accessible a tothom, en entorn urbà, majoritàriament i amb un fi de festa per a la reflexió. En el punt de sortida cada participant rebrà una matrícula amb els lemes “VEHICLE SOSTENIBLE 2011” amb el compromís d’agafar la bicicleta més sovint per a fer salut i reduir la contaminació. A l’arribada de la pedalada, es proposen diferents activitats, que cada municipi desenvolupa: tallers de fotografia, de dibuix, d’inspecció tècnica de bicicletes, etc. Aquestes activitats pretenen reforçar els missatges transmesos a la pedalada i animar a l’ús quotidià de la bicicleta. Es donarà a conèixer l’estalvi d’òxids de nitrogen i de partícules respecte a haver fet tots els participants el mateix recorregut en vehicles a motor.

Qui ho organitza?

La iniciativa PEDALA 2011, està organitzada pels 137 municipis en col•laboració amb entitats locals dels municipis participants. Alguns municipis han “posat verda” les iniciatives pròpies ja existents, adherint-se al PEDALA 2011 i d’altres han impulsat la iniciativa per primera vegada. PEDALA 2011 està coordinat pel Bicicleta Club de Catalunya (BACC) i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.