Arxiu de la categoria: robatori

Registre de bicicletes robades

Una eina amb possibilitats

No em regalis

A la darrera Mesa de la Bicicleta es va presentar una novetat per part dels Mossos d’Esquadra: han obert al públic el seu registre de bicicletes robades per tal que si algú ha patit un robatori pugui consultar si la seva bicicleta està en algun dels dipòsits d’aquest cos policial (i no d’altres, atenció!). La consulta serà a través del número de bastidor o de qualsevol altre codi alfanumèric que consti al quadre de la bicicleta. En cas que aquesta consti al registre, es podrà reclamar la devolució presentant el document acreditatiu corresponent: factura o document de conformitat dels registradors.

Aquesta mesura és positiva però es queda a mitges. S’afegeix a d’altres de caire públic (biciregistro) o privat (bicitronic) sense que, per problemes competencials o manca de compromís polític, s’hagi enfocat el problema des d’una òptica integral que resulti eficaç per trencar el cercle del robatori de bicicletes. A dia d’avui, només a internet hi ha com una desena de llocs per preguntar la localització d’una bicicleta robada, a banda de tots els dipòsits municipals del país.

Pel BACC, caldria que es registrés qualsevol compravenda que tingués lloc a nivell nacional, com ara passa per exemple amb les línies de mòbil. Per això, les bicicletes haurien de tenir de fàbrica un troquelat eficaç i normalitzat al quadre que no pogués emmascarar-se amb una mà de pintura o fent servir una llima. Restringir la venda i reparació de bicicletes en tendes especialitzades i compromeses permetria donar valor a aquesta tasca (com els concessionaris dels cotxes) i evitar la revenda de bicicletes robades.

Per altra banda, seria eficaç que aquest procediment el fes seu el SCT o la DGT. Amb els recursos de la matriculació del vehicle privat, que són molts, es podria gestionar aquest control sobre la propietat de les bicicletes. A la base de dades de la DGT la estructura ja està preparada i qualsevol cos policial o Ajuntament podria comprovar la propietat de les nombroses bicicletes que es roben sense haver de crear protocols i programes informàtics nous que només fan que diversificar les dades; pedaços que mai podran donar solució al problema.

De totes formes felicitem als Mossos d’Esquadra per la iniciativa, que mostren en la pàgina d’inici del seu web. I de moment tocarà seguir recordant als ciclistes que aparquin bé la seva bicicleta (un bon cadenat és important) i que la registrin al seu ajuntament. En cas de robatori, feu la corresponent denúncia als Mossos d’Esquadra.

Comissi

Article publicat a la revista Vélocité Nº 71 / març-abril 2003, pàg. 14-15.

Autor: Nicolas Martin. Responsable de la Comissió Antirobatoris

Traduït de l’original en francès per Enric Velo (BACC)

El robatori de bicicletes és un fenomen preocupant que dissuadeix
molts ciclistes potencials i que limita l’ús de la bicicleta urbana. El
robatori és, juntament amb la sensació d’inseguretat, el principal
obstacle per a l’ús de la bicicleta urbana. A ciutat, molts ciclistes
tendeixen a utilitzar un ‘ferro vell’ que no atregui pas als lladregots
i que la seva pèrdua sigui fàcilment suportable. Tot això va en
detriment de la imatge de la bicicleta.

L’objectiu de la FUBicy: disminuir els robatoris.

El robatori no és pas una causa perduda, però cal protegir-se
eficaçment i fer servir cadenats eficaços. No obstant, molts ciclistes
es conformen adquirint un cadenat de baix preu sense preocupar-se per
les seves prestacions! I n’hi ha que són molt dolents, doncs es poden
trencar fàcilment i, el que és més important, molt ràpidament sense
cridar l’atenció.

La FUBicy ha decidit d’abordar aquest fenomen, paral’lelament a
la seva acció de marcatge de bicicletes. És per això que ha confiat a
una de les seves associacions l’encàrrec de dur a terme proves sobre
els cadenats comercials amb l’objectiu d’homologar aquells que
presenten un nivell de protecció suficient i, en el cas contrari,
d’assenyalar aquells que són notablement insuficients. En aquest
sentit, es pretén, de bon antuvi, donar a conèixer als ciclistes els
cadenats homologats i a més llarg termini, obtenir un etiquetat oficial
de l’ANFOR (l’Associació Francesa de NORmalització).

Per establir els procediments de les proves hem rebut una
simpàtica ajuda per par de la FFMC, la Federació Francesa de Motoristes
en Còlera, que compta amb una comissió ‘Prou Robatoris’ que ha tingut
un impacte molt positiu en la disminució dels robatoris de motos durant
els darrers quinze anys.

Establiment de la comissió antirobatoris de bicicletes

La comissió antirrobatori, actualment, actualment dirigida per
l’associació REVV de Valence, s’encarrega de la realització de les
proves, incloent la definició dels mitjans d’assaig (bastidor i
utillatges), i el subministrament dels cadenats. La FUBicy, per la seva
banda, assumeix les relacions amb l’administració i els constructors.

Plec de condicions pels cadenats de bicicletes

Per poder ser homologats, els cadenats han de satisfer certes regles
(tenim a disposició dels constructors el plec de condicions complet).
Principalment:

 • El cadenat ha de ser portat per la bicicleta o pel ciclista (autònom).
 • Per posar-lo o treure’l no ha fer falta més d’una quinzena de segons.
 • Típicament, el cadenat ha de permetre lligar el quadre i la
  roda de davant a un punt fix. A aquest fi, s’ha de poder lligar al
  voltant d’un pal de secció rectangular de 60 x 220 mm. Nota: els
  antirobatoris de tipus ‘collier’ fixats per construcció al quadre de la
  bicicleta i previstos per immobilitzar una roda, no són homologables.

 

El mètodes i mitjans d’assaig

Són confidencials. El mitjans s’inspiren en els dels
‘trencadors’. Hem emprat utillatges comercials susceptibles de ser
dissimulats sota una peça de roba gran i de ser emportats sobre una
bicicleta. Aquests utillatges s’utilitzen per escometre els diferents
constituents de l’anti-robatori: la nansa, el cable, la cadena, el bloc
de la tanca, el dispositiu d’ancoratge i el pany. Cada cadenat ha estat
sotmès a diverses proves seguint diferents tècniques de esbocinament.

Com sigui que el lladre té cura d’operar ràpidament – generalment en
menys d’un minut – el temps és un criteri important de qualitat. Encara
que el temps emprat per trencar un cadenat depèn de l’operador, al
llarg de les proves les qualitats intrínseques del cadenat apareixen
sense ambigüitat.

Nota: Al llarg de les proves s’ha comprovat que els
anti-robatoris enganxats en contacte o a prop del terra són els més
fàcils de fracturar.

Dos nivells d’homologació

A fi i efecte de no obligar als ciclistes a invertir en cadenats
de molt alta gamma, que són sovint molt cars, tot i reconeixent el
valor d’aquests productes i per augmentar la qualitat, s’han definit
dos nivells d’homologació:

El nivell 1 s’atribueix als antirobatoris que resisteixen més d’un
minut a les proves dutes a terme amb els instruments discrets, de
dimensions inferiors a 35 cm i fàcils de dissimular. Corresponen als
robatoris ‘llampec’ a la via pública.

El nivell 2 s’atribueix als antirobatoris que resisteixen més
d’un minut a les proves dutes a terme emprant els utillatges menys
discrets, de dimensions inferiors a 60 cm. Corresponen al robatoris
perpetrats durant la nit o en llocs fora de la vista de testimonis.

Antirobatoris provats i resultats.

Els primers resultats mostrats a la taula fan referència a una
part de l’oferta disponible a França. Les proves continuaran durant els
propers mesos. No obstant això, algunes conclusions apareixen molt
clarament segons els tipus de tecnologia emprada.

Conclusions sobre la qualitat dels antirobatoris

S’observen dues grans disparitats entre els cadenats, lligades als materials utilitzats o al disseny del producte.

 • Els cadenats tipus U ofereixen una protecció netament superior
  als altres. Els que s’han assajat han estat tots qualificats al nivell
  1 i alguns al nivell 2.

 • Alguns cadenats de tipus U han estat classificats al nivell 2
  mercès a la qualitat de l’acer i principalment de la cementació i també
  mercès al dispositiu de tancament (pany). Els cadenats de tipus
  articulats presenten gran disparitat però no arriben mai al nivell 2.

 • Els antirobatoris de cable sense armadura no resisteixen més de 10 segons, només alguns segons!

Cap dels antirobatoris de cable i altres d’espiral, no arriben al
nivell 1. És evident que no donen cap seguretat, doncs és molts fàcil
trencar-los amb l’utillatge apropiat. En conseqüència no els provarem
més.

Només les ‘U’ presenten una bona resistència, amb diferències
segons el diàmetre de la nansa (10, 11, 12 o 13 mm), la qualitat dels
acers amb o sense ‘cementació’, la qualitat del pany i de la tanca.

Marca

Tipus

Model

Referència

Preu (€)

Nivell 1

Nivell 2

Comentari

ABUS

U

Granit plus

51/150 HB

77

SI

SI

Molt resistent

ABUS

U

Buffo

34 HB 180

48

SI

SI

Molt resistent

ABUS

U

Swing

40/90 HB 100

44

SI

no

 

Trelock

U

Cyclemate

 

22

SI

SI

niv 2 límit

Master Lock

U

Lock & Load

 

75

SI

SI

 

Master Lock

U

 

8181 DPRO

27

SI

no

niv 1 límit

Master Lock

U

 

8180 DPRO

35

SI

SI

lleuger 735 g

LUMA

U

Pro Scoot

 

57

SI

SI

Molt resistent

LUMA

U

DOGO max

 

28

SI

SI

Molt resistent

Lock Force

U

Corsaire

 

12

SI

no

 

Lock Force

U

Hercule

 

17

SI

no

 

Lock Force

U

Samson

 

19

SI

no

 

BUMPER

U

 

Ref. 34

17

SI

no

 

BUMPER

U

 

52/110 x 300

13,65

SI

no

 

Leclerc

U

Antivol anse

GD Model VTT

11

SI

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUS

Articulat

Stell-o-Flex

 

22

SI

no

 

LUMA

Articulat

Enduro

 

30

no

no

 

Lock Force

Articulat

Mega Snake

 

22

no

no

 

BUMPER

Articulat

 

 

22

SI

no

 

El costs dels cadenats i recomanacions de compra

 A partir dels resultats obtinguts, recomanem els cadenats en
‘U’, principalment els que han estat homologats al nivell 2.
Corresponen generalment als antirobatoris més cars, de l’ordre de 40
euros. El preu de les ‘U’ de nivell 1 ronden els 11 euros.

Mireu que la nansa tingui una llargària suficient (més de 6 cm)
per poder-la lligar a tots els aparcaments de bicicletes, principalment
als tubulars d’acer en ‘U’ inversa. En tots els casos tingueu en compte
que per tenir un antirobatori homogeni amb la qualitat de la vostra
bicicleta haureu d’invertir-hi del 5 al 10% del seu preu.

Com emprar correctament un cadenat

Recordeu les principals regles d’aparcament


Lligueu el quadre i, si és possible la roda de davant a un punt fix

Lligueu la bicicleta en un lloc públic molt visible (els lladres prefereixen la discreció …)

Lligueu la bicicleta preferentment en alçada (l’antirobatori per sobre de 50 cm del terra)

Segona m

Si compres una bicicleta de segona mà vigila que no t’enganyin! Pot ser robada o estar en mal estat. Per això et recomanem:

Compra la bicicleta en un comerç de bicicletes i demana que la factura hi consti el número de sèrie de la bicicleta i les teves dades personals com a comprador.

Si compres la bicicleta a un particular o a un comerç que no sigui de bicicletes:

Porta-la prèviament a un comerç perquè facin una valoració del cost de reparació.

Redacta una declaració de compra/venda icon on constin les dades personals del venedor, del comprador i la descripció de la bicicleta amb el número de sèries. Si és un comerç, demana una factura amb el número de sèrie de la bicicleta.  

Si t’han robat la bicicleta

Procediment

Denuncia el robatori als Mossos d’Esquadra

Prova de trobar-la al dipòsit de la Guàrdia Urbana al Pg. de Garcia Fària s/n . Cal que hi vagis amb la denúncia i la factura de compra, si la tens.

La denúncia als mossos és la única prova estadística actual que pot mostrar la gravetat dels robatoris de bicicletes. Per això t’animem a fer-la.

Si la teva bicicleta està registrada a l’Ajuntament de Barcelona:

 1. Denuncia el robatori als Mossos d’Esquadra

 2. Portar la denúncia a l’Oficina del Registre de Bicicletes (Pl.
  Carles Pi i Sunyer, 8
  , planta baixa. 08002 Barcelona). Les dades que
  s’han de fer constar són:

Informació de la denúncia formal (núm. de denúncia, cos de seguretat, lloc i dia).

Nom d’usuari/ària i número de registre (tal com consten a targeta de registre).

Lloc, dia i hora on s’ha produït el robatori.

Com lligar-la?

Una bona tanca, la millor amiga de la bicicleta
 

Utilitza el millor cadenat del mercat, la “U” rígida.
Alerta amb els diferents models i graus de seguretat. A Barcelona, 1 de
cada 3 usuaris han patit el robatori! Pensa en la tanca com si fos una
part de la teva bicicleta!

Les “pitó” i espirals de diferents gruixuts o les cadenes poden servir com a segones tanques. 

Per a més informació, pots demanar consell al comerç de bicicletes.

 

 

Lliga-la sempre i bélligar_bici_a_aparcament.jpgLliga-la sempre, encara que només sigui per un minut. Aquest pot ser temps suficient per a que te la robin!

És bàsic lligar el
quadre de la bicicleta a l’aparcament o a un punt fix, a més es pot
lligar la roda de davant i la del darrera.

 

1. Passa el cadenat pel quadre, el punt fix (aparcament, senyal de trànsit, fanal, etc.) i la roda de davant.

2. Si el cadenat no arriba a agafar-ho tot, lliga preferiblement el quadre amb el punt fix.

3. Fes servir una segona tanca per lligar la roda de darrera i una petita per lligar el seient.

4. Lliga-la sempre, encara que només sigui per un minut. Aquest pot ser temps suficient per a que te la robin!

 

Què passa quan no lliguem bé la bicicleta?

bicicleta_malament_lligada.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lliga-la a aparcaments bicicleta

 

0807_aparcament_pl_catalunya.jpgTria els aparcaments destinats a la bicicleta. Comprova que l’aparcament està ben lligat a terra! a la fotografia pots observar un cas d’aparcament perillós.

 

 

Si no hi ha aparcament bicicleta, pots lligar-la a d’altres llocs que no impedeixin el pas dels vianants o la funció de l’element per a la qual estan fets (bancs, paperes…). Sobre tot, fes servir el sentit comú. A Barcelona, pots consultar la ordenança.

 

 FOTO: Aparcament despegat del terra. Acció del BACC advertint als usuaris i reclamant que es possés aquest aparcament.

 

 

 

Deixa-la en un lloc a la vista de tothom

Fes servir aparcaments segurs quan la bicicleta estigui aparcada molta estona.

 

L’associació Velocité va realitzar algunes proves amb cadenats. Aquí pots veure els resultats

Com tenir la bici segura?

Sobretot…

 • Procura deixar la bicicleta a la vista de tothom

 • Fes servir els aparcaments de bici que disposa la ciutat

 • Si no trobes un aparcament, fes servir un punt fix

 • Per la nit, procura no deixar-la al carrer.

La factura de compra. Una bona garantía

 {gallery}contrarobatoris{/gallery}


Conserva la factura i anota el número de sèrie de la bicicleta -situat a sota de la caixa dels pedals-, per poder recuperar-la en cas de robatori. Complementa-ho amb una fotografia.

Et recomanem que quan compris una bici nova, demanis una
Factura amb les dades descriptives de la bici
.icon

I si la compres de 2a mà t’aconsellem que omplis un
Contracte de compra/venda de 2a mà
icon

Registra la bicicleta 

El registre és una iniciativa que els ajuntaments estan començant a posar en marxa per poder identificar una bicicleta amb el seu propietari i així poder perseguir el robatori. L’Ajuntament de Barcelona disposa d’una web per registrar la teva bici.

El BACC, a més, ofereix als seus associats un registre de bicicletes que en cas de robatori facilita la informació a l’hora de fer la denúncia. Les dades es distribueixen també entre les botigues del Gremi de comerciants de bicicletes. Fes ara el DNI de la teva bicicleta (PDFicono RTFicon) i envia-la per correu-e (socis@bacc.cat), per fax: 902 026 334 o per correu postal: Verneda, 18 – 08018 Barcelona.