Arxiu de la categoria: medi ambient

Volem la unió dels tramvies per la Diagonal

Comunicat conjunt Diagonal per Tothom i Plataforma per la Qualitat de l’Aire

Els estudis ratifiquen que la connexió dels tramvies en superfície i per la Diagonal aporta més usuaris al transport públic i redueix més l’ús del cotxe per menor cost

  • L’objectiu ha de ser reduir la presència del vehicle privat a l’àrea metropolitana, especialment dels vehicles dièsel
  • El tramvia per la Diagonal és una peça imprescindible per millorar la capacitat del transport públic i per fer una distribució més eficient dels autobusos, aspectes clau per donar alternatives de mobilitat als actuals usuaris del vehicle privat
  • Però tant el tramvia com la nova xarxa de bus s’han d’acompanyar de mesures de restricció del vehicle privat d’àmbit metropolità

morts prematures area metropolitana

ES CONFIRMEN LES PREVISIONS D’ALTRES PLANS I ESTUDIS. A falta d’un examen més detallat sobre la metodologia, les entitats socials presents a les plataformes per la Qualitat de l’Aire i Diagonal per a Tothom constatem que les conclusions dels informes encarregats per l’ajuntament apunten en la mateixa direcció que la planificació metropolitana del Pla Director d’Infraestructures de l’ATM, aprovat l’any 2001, pel que fa la necessitat d’una xarxa de tramvia unificada, en superfície i per la Diagonal, opció referendada ja al plenari municipal l’any 2009 però torpedinada per accions polítiques partidistes. L’informe oficial coincideix força amb l’estudi de la PTP, pel que fa el càlcul de capacitat del tramvia, aproximadament 1,8-2,7 vegades superior als autobusos de màxima capacitat (segons explotació). Són xifres poc donades a la interpretació i molt condicionades per la capacitat unitària dels vehicles i dels cicles semafòrics de la ciutat de Barcelona. La capacitat és un factor clau a l’hora d’obtenir bona velocitat comercial i reduir l’ús del cotxe a la principal avinguda de Barcelona, amb una elevada demanda de transport però sense cap servei longitudinal ferroviari (ni metro, ni tren, ni tramvia).

POTENCIALITATS ESTUDIADES I PENDENTS D’ESTUDIAR. D’acord amb els estudis, amb la permuta de dos carrils de cotxes per al tramvia i la bici segregada a la Diagonal central es poden baixar les emissions un 49,8% a l’avinguda, reduir el trànsit en 12.500 vehicles a Barcelona i multiplicar la capacitat i rapidesa del transport públic actual per dos. Però més enllà d’aquesta transformació urbanística, caldrà incorporar mesures col·laterals que incrementin encara més els efectes positius sobre la mobilitat, com és la dedicació de desenes d’autobusos avui solapats amb el Trambaix i el Trambesòs a reforçar línies de bus per tota la ciutat, l’aplicació de mesures contra la contaminació (àrea verda metropolitana, zones d’atmosfera urbana protegida, etcètera) o l’entrada en servei del metro a la Zona Franca. En aquest sentit resulta convenient destacar la dimensió metropolitana de la connexió dels tramvies, que reforçaria l’accessibilitat en transport públic de 8 municipis amb Barcelona que actualment són origen o destinació de la meitat del trànsit de vehicles privats de connexió: 480.000 entrades i sortides de cotxe i moto des de Barcelona cap a l’Hospitalet, Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià i Badalona. Cal recordar que tres d’aquest municipis ja han fet mocions demanant la connexió dels tramvies per millorar l’accessibilitat i la intermodalitat dels seus habitants.

MESURA ECONÒMICA. L’autobús és més econòmic, 20 milions d’euros inicials, però més lent i capta menys demanda al cotxe per manca de capacitat. L’estudi confirma una màxima habitual en el transport públic urbà: la capacitat és creixent amb la rigidesa i el cost d’implantació dels transports. Al mateix temps, les inversions elevades inicials es veuen compensades per un cost decreixent d’explotació a llarg termini

Alternatives tenint en compte els costos a 30 anys

Via Sistema Inversió total (en milions d’€) Manteniment anual (30 anys)

(en milions d’€)

Total d’inversió i manteniment

(en milions d’€)

Demanda diària (sense tramvies actuals). Inversió i manteniment per usuari en dia feiner (€)
Diagonal Tram en superfície 175 180 355 112.000 3.170
  Tram soterrat 485 270 755 126.000 5.992
Eixample Tram en superfície 210 450 660 79.000 8.354
Bus D30 Bus en superfície 20 150 170 49.000 3.469

Font: elaboració pròpia

Cal recordar també els 175 milions d’euros del tramvia són una inversió raonable tenint en compte les coses que contempla: 1) és una inversió metropolitana, que inclou l’increment de la flota de tramvies per ampliar el servei sobre els 29 km de xarxa ja existent a nou municipis, més enllà dels 3,6 km del tram central de la Diagonal; 2) la inversió és equivalent a la d’un quilòmetre de túnel, però generarà més del doble d’usuaris de transport públic elèctric que qualsevol estació de metro prevista; 3) millorarà el rendiment de la xarxa ja construïda, els 110.000 passatgers actuals es convertiran en 222.000 amb la connexió feta; 4) s’inclou la reforma del tronc central de la Diagonal entre Glòries i Francesc Macià, necessària des del punt de vista de la seguretat vial en ser aquesta avinguda un dels vials amb més accidents de la ciutat; 5) s’inclou la també necessària ampliació de voreres entre Passeig de Gràcia i Glòries. Com a inversió urbana és comparable a reformes urbanístiques ja executades o en execució a la ciutat.

BARCELONA NECESSITA MÉS MESURES. Restringir el debat de la mobilitat a una trifurca partidista entre bus i tramvia, tècnicament superada, o de tipus estètic a la Diagonal, és no atendre la principal necessitat: reduir les 3.500 morts prematures anuals a l’àrea metropolitana per contaminació. Cal que aquesta mesura, com la línia 9 del metro, s’acompanyin de reduccions efectives del trànsit amb mesures més globals, com el PMU, el PMU metropolità, Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida, el replantejament tarifari, la revisió semafòrica…

LES PLATAFORMES DEMANEM DIÀLEG I ELS ESTUDIS QUE FALTEN. Les plataformes per la Qualitat de l’Aire i Diagonal per a Tothom volem iniciar una ronda de reunions amb totes les forces del plenari municipal de Barcelona per comentar els resultats dels estudis i obrir nous ponts de diàleg. Considerem que aquesta connexió en tramvia no perjudica a ningú i porta molts beneficis associats dins i fora de la Diagonal. La connexió no ha d’actuar en detriment d’altres inversions com la línia 10 a la Zona Franca, ni ha de comportar cap pèrdua de llocs de treball al bus, ja que no sobra cap vehicle per reforçar la resta de la xarxa. Esperem que els estudis que falten es presentin aviat i també ratifiquin aquestes reivindicacions.

Volem una mobilitat del segle XXI, cal supeditar el trànsit a unes millors condicions de vida i no al revés. Sumem el màxim d’esforços possible!

Des de les plataformes per la Qualitat de l’Aire i Diagonal per a Tothom proposem compartir aquestes imatges en defensa del transport públic potent a la principal avinguda de Barcelona a través de les xarxes socials.

Fem servir el hashtag ‪#‎tramSIfumsNO‬

QUI SOM? Diagonal per a Tothom i Plataforma per a la Qualitat de l’Aire

 

Protocol d’actuació per episodi de contaminació a Barcelona: tan sols el començament

Plataforma qualitat aire

Per a la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, els protocols presentats per episodis de contaminació a la 2a Sessió de la Taula contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona són un bon punt de partida per a una estratègia de millora de la qualitat de l’aire. La següent fita que ha d’afrontar el govern municipal és un pla ambiciós que inclogui mesures estructurals permanents amb l’objectiu principal de protegir la salut de la població.

Durant la segona sessió de la Taula contra la Contaminació i conforme es va acordar, un grup d’experts encarregat pel govern municipal va presentar els dos protocols per episodis de contaminació per NO2 i PM10 amb actuacions obligatòries de restricció del trànsit, seguint els passos d’altres ciutats europees: els casos més recents els trobem a Madrid, Roma i Milà. Aquestes mesures han demostrat ser efectives per sensibilitzar a la població de la gravetat del problema i per generar experiències puntuals de canvi del model de mobilitat insostenible dominant a la ciutat. Barcelona és una de les ciutats europees amb més densitat de trànsit – 6000 vehicles/km2 en comparació amb 1500 a París i 2000 a Madrid-, amb més d’un milió de vehicles circulant diàriament.

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire ha participat en la Taula contra la Contaminació de l’Aire i valora positivament que els llindars d’avís s’aproximin als nivells establerts per la Organització Mundial de la Salud (OMS), més estrictes que els legals establerts per Europa, i que es considerin les condicions meteorològiques. Amb la superació del llindar, el protocol activarà mesures progressives de restricció del trànsit, el que es traduirà en un benefici per a la salut pública. Recordem que és durant els episodis de contaminació que augmenten els ingressos hospitalaris per bronquitis, ictus i atacs de cor entre d’altres i el nombre de morts prematures. Les mesures activades han de permetre comunicar que la greu contaminació que pateix la ciutat no es pot solucionar amb mesures voluntàries o amb falses solucions, com la renovació del parc de vehicles.

Tot i això, considerem que més enllà de l’aprovació dels protocols resta molt de camí per recórrer fins a aconseguir una qualitat de l’aire saludable. Els protocols només són una eina per tractar de corregir situacions excepcionalment tòxiques: els episodis de contaminació. El veritable repte és aconseguir que cada dia gaudim d’una qualitat de l’aire que no sigui perjudicial per la salut. I això només serà possible abordant mesures estructurals encaminades a reduir l’ús del cotxe a la ciutat.

Per aquests motius, la principal demanda de la Plataforma és la creació d’una Zona Urbana d’Atmosfera Protegida (ZUAP), en què s’impedeix l’entrada dels vehicles més contaminants als centres urbans juntament amb la planificació de polítiques de millora del transport públic i de mobilitat sostenible. Aquesta és la política implementada per més 200 ciutats de 12 països europeus (LEW, Low Emission Zones en anglès) i que compta amb major consens científic.
Durant la sessió de la Taula els representants de la Plataforma ha reclamat el calendari d’aprovació del pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’Aire del Port de Barcelona. Aquest Pla ha estat anunciat des de fa mesos per l’autoritat portuària i va ser demanat en el transcurs de la primera Taula però encara no s’ha fet públic. Jordi Vila, cap de Medi Ambient del Port de Barcelona, ha tornat a eludir cap resposta concreta.

Des de la Plataforma fem una crida a que la qualitat de l’aire sigui una prioritat en les polítiques del govern i de tots els partits del consistori. Volem fer constar que és un afer de salut pública de primer ordre i apel·lem a la responsabilitat dels diferents actors polítics per impulsar mesures estructurals i valentes en la mobilitat de la ciutat.

Debat entorn les mascaretes anti-pol·lució

Ciclista màscara El País

L’ús de la bicicleta suposa una solució per a la mobilitat i augmenta progressivament cada any. Avui en dia parlem ja d’una opció de transport més, quan fins ara no sempre habia estat així. D’aquesta tendència es desprèn una problemàtica creixent pel que fa a la qualitat de l’aire, i és que en els darrers anys ha anat empitjorant en les principals ciutats, que sobrepassen els nivells permesos de toxicitat de l’aire (entre elles Barcelona).

Aquest fet ha anat desenvolupant una preocupació entre els usuaris de la bicicleta (i altres col·lectius practicants d’esport a la ciutat, o els propis vianants) que són vulnerables a la contaminació de l’aire produïda pels vehicles motoritzats. Cada cop més ciclistes es plantegen incorporar una mascareta amb filtres de protecció en el seu equipament, davant els fums dels tubs d’escapament. Però són moltes les veus que recomanen o desaconsellen l’ús d’aquestes mascaretes per diversos motius.

Des del BACC hem estat analitzant aquestes qüestions des de l’experiència amb diversos usuaris, premsa i altres entitats, per donar una resposta clara i una solució davant la problemàtica de la qualitat de l’aire.

En un entorn on l’aire està contaminat, la mesura més efectiva sempre és la circulació per carrers on el trànsit rodat sigui baix, i a ser possible evitant hores punta. Tanmateix, i davant l’existència de carrils bici per zones on el trànsit sol ser elevat, una mascareta pot alleugerar la càrrega contaminant de l’aire que respirem.

En aquest sentit existeixen diversos models, alguns més estètics que altres, que poden servir per eliminar la pol·lució més general. Malauradament no hi ha cap producte disponible que sigui eficaç pel que fa a les partícules més contaminants, ja que són tan petites que traspassen qualsevol filtre d’una màscara semi-facial. Caldria, en aquest cas, utilitzar elements molt més cars i farragosos per una retenció efectiva, però que no tenen sentit a l’hora de utilitzar-los anant en bicicleta.

L’aplicabilitat de les mascaretes anti-pol·lució en bicicleta no ha estat encara estudiada, deixant pas al desconeixement per part de l’usuari de saber fins a quin punt els filtres poden ajudar-lo i quins són els millors models. D’aquesta manera, el camp de les mascaretes anti-pol·lució necessita força desenvolupament científic i tècnic per determinar si l’ús de mascaretes pot convertir-se en un estàndard en entorns molt contaminats, ja que per això cal documentació segura i fiable.

I per altra banda recau en l’administració contrastar aquestes dades i establir les correctes recomenacions a l’hora de circular en bicicleta o fer esport a l’aire lliure en entorns urbans. Cal evitar-ho davant de certs factors ambientals, o ens podem protegir i de quina manera?

Enllaç a l’estudi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre l’afectació de la pol·lució de l’aire en la salut (en anglès).

Font fotografia: El País

Contaminació

Reflexions

contaminació
Barcelona és una de les ciutats més contaminades d’Europa i aquest problema s’ha convertit en crònic ja que portem més de 12 anys superant els límits establerts per la UE, sense que les mesures aplicades siguin efectives. S’han d’abordar les conseqüències.

El principal focus emissor de la contaminació urbana és la gran densitat de vehicles que circulen per la ciutat i l’àrea metropolitana. Les mesures proposades en els Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire sovint no són concretes i manquen d’ambició per part del Govern.

Per aquest motiu i ara més que mai la bicicleta, tan coneguda pels seus efectes positius, hauria de ser la punta de llança d’un canvi radical en la mobilitat per aconseguir una ciutat respirable. Tampoc podem oblidar el transport públic, castigat novament per la pujada de tarifes. Posem-nos en marxa!

La Universidad de Harvard avala los beneficios de la bicicleta para ir a trabajar

Al inicio del estudio, sólo un 1,2% de la muestra aseguraba usar la bicicleta más de 30 minutos al día. En cambio, un 50% de las participantes confesó dar habitualmente paseos a un ritmo bajo.

Tras analizar los datos obtenidos, los investigadores comprobaron que, comparadas con aquellas que no pedaleaban, aquellas que utilizaban la bici una media de cuatro horas a la semana eran menos propensas a las ganancias de peso.

Es más, su investigación demostró que, en las mujeres que no usaban la bici al inicio del estudio, un incremento de apenas cinco minutos al día, mostraba resultados positivos.

“Los resultados eran más marcados en las participantes que, de base, presentaban un exceso de peso”, comentan los investigadores, quienes subrayan que los beneficios de la bicicleta pueden compararse a caminar de forma vigorosa.
En sus conclusiones, además de nuevos estudios sobre este tipo de ejercicio, los científicos reclaman más espacios y facilidades para las bicicletas en las ciudades. “Quizás muchas personas no practican esta actividad por falta de entornos adecuados”, comentan.

Fuente: El Mundo

Eroski se sube a las dos ruedas

Bicicleta.es | Almudena Martín | 23/06/2010

Eroski es la última empresa que se apunta al uso de la bicicleta. Los supermercados vascos han comenzado a repartir los pedidos de sus clientes en bici por el centro y la parte vieja de Donosti y Gros.  

Y para ello utilizan bicicletas cargo de pedaleo asistido. “La primera idea fuera adaptar las bicis taxis que usamos para personas, pero pronto nos dimos cuenta de que no era viable, y hemos recurrido a un tipo de cargo bike de un fabricante francés “, cuenta Gorka, de Txita Txirrindak. De esta forma, las furgonetas han sido sustituidas por estas ‘txitas’ pueden transportar hasta 1.500 litros de volumen de carga y 180 kilos. Continua el artículo en bicicleta.es

La poluci

Madrid | ADN 

Más de 16.000 personas mueren prematuramente cada año en España a causa de la contaminación del aire, ocho veces más fallecimientos que los provocados por accidentes de tráfico, que no alcanzaron los 2.000 en el año 2009, según explicaron los expertos del Área de Enfermedades Respiratorias y Medio Ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

En este sentido, la mitad de las muertes asociadas a la contaminación se produce en los países desarrollados a causa de los gases originados por el sector del transporte y las centrales térmicas o plantas industriales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ello, desde SEPAR subrayan la urgencia de reducir la contaminación atmosférica en España, “no sólo en términos de protección del medio ambiente, sino también para la salud de las personas”.
La contaminación atmosférica “es uno de los mayores problemas de salud a nivel local y mundial” de la actualidad, ya que favorece la aparición o agravamiento de enfermedades respiratorias o asociadas a ellas como las vasculares o los cánceres, informó la organización en un comunicado.

Leer aquí la noticia completa

Es duplica l’

Barcelona | 10/03/2010 | bcn.cat

La III Enquesta d’Hàbits i Valors sobre el Medi Ambient i la Sostenibilitat, elaborada a
partir de 1.600 entrevistes presencials entre la població de Barcelona major de 18
anys, constata un augment en la informació que diuen tenir les persones
empadronades a Barcelona sobre temes ambientals, i més específicament sobre els
aspectes vinculats a l’aigua, els residus o l’energia. 

Destaca l’ús del transport públic, els
desplaçaments a peu i en bicicleta
Pel què fa a la mobilitat, en el període 2004-2008 es detecten variacions considerables
en el percentatge de ciutadans que es desplacen en transport públic, a peu, en
bicicleta o en cotxe.

El percentatge d’enquestats que diuen que utilitzen “sempre o quasi sempre” el
transport públic varia lleugerament del 76% l’any 2004 al 69% l’any 2008, però
es manté hegemònic.

El percentatge d’enquestats que diuen que utilitzen “sempre o quasi sempre”
es desplacen a peu augmenta del 50% l’any 2004 al 70% l’any 2008.

El percentatge d’enquestats que diuen que es desplacen en bicicleta augmenta
del 4% l’any 2004 al 10% l’any 2008.

El percentatge d’enquestats que diuen que es desplacen en cotxe augmenta
del 12% l’any 2004 al 15% l’any 2008.

El 77% dels enquestats desconeix els serveis del car-sharing.

Més informació aquí

 

El BACC s’afegeix a la PTP i felicita al Servei Catal

Barcelona | Redacció | 20-11-2009

La Direcció General de Transports i Energia de la Unió Europea ha atorgat al Servei Català de Trànsit (SCT) el primer premi de la categoria “gestió del trànsit” per la mesura dels nous límits de velocitat, alguns d’ells variables, en els accessos de l’àrea metropolitana de Barcelona. Poques vegades Catalunya aconsegueix un premi europeu com aquest.

Aquesta notícia ens ha arribat a través de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i ens volem afegir a la seva felicitació efusiva al SCT per la seva empenta i per aquest premi, que s’afegeix als èxits progressius del Pla Català de Seguretat Viària.

Des d’un principi el BACC ha recolçat aquesta mesura, AQUÍ podeu veure el comunicat “El BACC demana a fermesa al govern per mantenir el límit de velocitat” i coincideix amb la PTP en que és un premi merescut.

Reproduim a continuació un extracte del comunicat de la PTP al qual, ens afegim.

UN PREMI MERESCUT

Des d’un primer moment la PTP va donar suport al SCT, desmarcant-se de les opinions catastrofistes dels qui vaticinaven tota mena de desventures associades a les noves limitacions de velocitat. Poc a poc Catalunya va superant la por a la innovació i es fa menys dependent dels lobbys que actuen en nom del motor i no de les persones. Avui, amb els resultats positius dels nous límits de velocitat, i amb el reconeixement d’un premi que ens arriba des del cor d’Europa, ens sentim satisfets d’haver recolzat aquesta política des del primer dia. El resultats són clars:

· Els nous límits de velocitat s’han plantejat per primera vegada des d’una òptica que integra la mobilitat i els seus efectes sobre la salut de les persones. S’ha aconseguit fluïdificar el trànsit i, en conseqüència, s’ha incrementat la seguretat viària i s’han reduït les emissions contaminants.

· La mesura cada vegada té més acceptació ciutadana: al cap i a la fi, el trànsit funciona millor que abans, s’han salvat moltes vides i en hora vall només es tarda 15 segons més per quilòmetre.

L’ambaixador portar

0911_pedalada_cop15_2.jpgBarcelona | Redacció | 9/11/2009  

El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) va entregar el missatge de 24.561 persones contra el canvi climàtic i a favor de la bicicleta a l’ambaixador de Dinamarca durant la Pedalada d’aquest diumenge.

Unes 500 persones han participat a la pedalada de Barcelona d’aquest matí, organitzada per l’ambaixada de Dinamarca (www.cop15.es). Durant aquest acte, el BACC i els 100 municipis participants a les pedalades contra el canvi climàtic, que es van celebrar durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del passat mes de setembre, han pogut lliurar el missatge de les 24.561 persones que van participar a les pedalades a l’ambaixador de Dinamarca, el Sr. Lars Thuesen.

El missatge ha estat entregat per la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, la Sra. Rosa María Bonàs, en representació dels 100 municipis. En el missatge es demanen a les autoritats mesures contra el canvi climàtic i a favor de la bicicleta, ja que el transport és un dels principals responsables de les emissions de CO2 a l’atmosfera.

L’ambaixador de Dinamarca s’ha compromès a fer arribar el missatge dels 24.561 ciclistes i els que s’han recollit durant la pedalada d’avui, a la conferència de l’ONU contra el canvi climàtic que tindrà lloc a Copenhaguen el proper mes de desembre.

La bicicleta podria arribar a substituir el 50% dels viatges en cotxe, que es calculen inferiors a 5 km a Europa, segons la OMS, si no fos per la manca d’infraestructures i la inseguretat als carrers. Tot conseqüència del model actual de mobilitat, que amb infraestructures promociona i potencia l’ús del cotxe i que perpetua així la nostra factura ecològica.

“Pedala contra el canvi climàtic” està organitzat pels ajuntaments, coordinat pel Bicicleta Club de Catalunya (BACC) i promogut per la Generalitat de Catalunya en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del passat mes de setembre.

 

Notícia als diaris: 

ABC: Entregan al embajador de Dinamarca 24.500 peticiones a favor uso de bicicleta

20minutos: Uns 500 ciclistes pedalen contra el canvi climàtic