Arxiu de la categoria: cicloturisme

Trobada d’entitats ciclistes i ruta en bici per Barcelona

El passat dissabte 30 de gener, el BACC va organitzar una ruta urbana amb les principals entitats d’usuaris de la bicicleta de Catalunya. A la sortida, es va donar una volta de reconeixement per les vies ciclistes de Barcelona. Les organitzacions participants van ser, en ordre alfabètic, el BACC de Lleida (En Bici per Lleida)Bicicamp de ReusBiTer/BiciTerrassa Club de Terrassa, Cicloamics SabadellConnecta Sant Quirze, Granollers PedalaMou-te en en Bici de Girona i La Saboga de l’Hospitalet de Llobregat. Totes les fotos del dia estan disponibles al Flickr del BACC.

web1-barnasants

Sortida de l’estació de Sants

El passeig va començar a l’estació de Sants, des d’on vam pedalar uns 12 km. Aquí es pot veure l’itinerari proposat, una mica més llarg.

Itinerario propuesto

Itinerari proposat (Google Maps)

web2-lasarenas

Els voluntaris del BACC i els nostres visitants, a Tarragona amb Diputació.

Durant el recorregut, els voluntaris del BACC explicaven als companys les peculiaritats de cada tram.

explicatio

A Barcelona hi ha vies ciclistes sense continuïtat, com la del Carrer Londres cantonada Josep Tarradellas, que finalitza abruptament sense enllaçar amb el Carrer Gelabert, com es veu a la imatge. El BACC continua insistint per a millorar la petjada de vies ciclistes de Barcelona i evitar aquest tipus de situacions perilloses i incòmodes.

web3-carrilbicinowhere

Carrils bici sense continuitat a Barcelona: Londres amb Josep Tarradellas.

Al mateix temps, hi ha vies de nova creació que gaudeixen de nous estàndards, com la de Marquès de Sentmenat. La seva major amplada assegura un trajecte còmode, les noves illes redueixen el radi de gir dels vehicles a motor i forcen a agafar les corbes a menor velocitat, els aparcaments de motos actuen de buffer i treuen les motos de la vorera, i l’absència de la senyal d’obligatorietat R-407 garanteix que si un ciclista ho desitja, pot utilitzar la calçada amb seguretat.

juntspelbici

A l’acabar el recorregut vam mantenir una petita reunió en la que es van avaluar les infraestructures visitades i vam traçar plans per apropar la nostra col·laboració.

reunidos

Manifest ciclista 27S. La bicicleta a l’agenda del país

12 propostes per una Catalunya ciclable

Manifest27S

La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya anunciada pel proper 27 de setembre es perfila com a moment clau del present i futur del nostre país. Les aspiracions nacionals i la recuperació de drets socials seran els principals focus d’atenció de la convocatòria electoral, però en aquest context serà important comptar també amb elements estratègics que puguin contribuir a la transformació del país de forma concreta, palpable i significativa els propers anys.

No cal esmentar els problemes que a nivell de mobilitat té el país, costos incalculables provocats per les congestions endèmiques que no s’han sol·lucionat de cap de les maneres, costos ambientals amb índexs de contaminació que superen en algunes ciutats els nivells permesos per la Unió Europea, afegits a la greu contaminació acústica que lluny de tota reducció no fa més que augmentar. Costos també per a la vida humana en forma d’accidents previsibles encara massa nombrosos o els efectes negatius per a la salut deguts a la manca d’activitat física regular. Tot plegat malgrat els anuncis i les constatacions de l’arribada del canvi climàtic i del progressiu esgotament dels combustibles fòssils, senyals que massa sovint són obviades i menystingues a l’hora de governar i concretar les polítiques públiques.

El debat sobre l’emancipació de Catalunya ha d’implicar també un major grau de responsabilització en relació als reptes ambientals i climàtics de caràcter global, l’assumpció dels compromisos fixats dins el marc europeu en aquests àmbits, i l’obligada transició cap a una model de societat que pugui funcionar amb menys consum energètic que l’actual, amb menys dependència del petroli i que faci possible una millora de la qualitat ambiental i de vida.

Ha arribat l’hora que les minses polítiques favorables a l’ús dels sistemes de transport sostenibles, i sobretot aquell que es realitza amb el propi esforç dels usuaris, esdevingui una prioritat en la definició de les politiques ambientals i de mobilitat. És en aquest sentit que una aposta ferma per la “normalització” de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià i habitual arreu del territori pot esdevenir un element transformador, concret i palpable, amb importants efectes sobre la qualitat ambiental i la salut pública, que ens ajudi a reduir el nostre consum energètic, fent-nos més resilients com a societat, i que contribueixi a humanitzar les nostres poblacions i a donar valor al nostre territori vertebrant-lo d’una forma més propera i accessible per tothom.

Per tot això, l’Assemblea d’Entitats de la Bicicleta de Catalunya davant les eleccions del 27S, planteja aquestes 12 propostes per tal que partits i plataformes electorals que s’hi presentin puguin incorporar-les com a pròpies als respectius programes electorals, i a l’hora, perquè persones i entitats del país puguin adherir-s’hi i visualitzar el suport de la ciutadania per avançar cap a una Catalunya ciclable, des de la voluntat que aquest sigui un aspecte transversal i compartit del model de país que volem pel futur.

1. Articular una xarxa bàsica intermunicipal, centrada en millorar la connexió entre nuclis urbans, i entre aquests i les estacions de transport públic, els centres d’activitat econòmica i altres grans centres generadors de mobilitat. Una xarxa que complementi les vies ciclables d’interès cicloturístic. Això hauria d’implicar també a curt termini la senyalització de totes les vies que, encara que puguin ser millorables, ja fan practicable aquesta connectivitat intermunicipal.

2. Oferir des de la Generalitat incentius i suport als municipis perquè augmentin l’ús de la bicicleta, amb una atenció especial en la promoció de la bicicleta en aquelles relacions origen-destinació on predomina el cotxe i la motocicleta, i en aquest sentit amb un polítiques específiques per a la promoció de la bicicleta elèctrica (per a distàncies llargues, zones amb pendents pronunciats), i per la incorporació de bicicletes familiars i de càrrega en la mobilitat quotidiana.

3. Facilitar la intermodalitat entre la bicicleta i altres mitjans de transport,especialment amb el transport públic, promovent aparcaments segurs en estacions amb prou capacitat per absorbir un nombre creixent d’usuaris pels propers anys, facilitant el transport de les bicicletes en els serveis de gran capacitat, i promovent serveis de primera i última milla en bicicleta en aquelles estacions on es puguin captar nous usuaris cap al transport públic. Així mateix, cal que les Autoritats Territorials de la Mobilitat incorporin la bicicleta com a opció de mobilitat.

4. Promoure la instal·lació generalitzada d’aparcaments segurs per a bicicletes als equipaments, en general al conjunt dels nuclis urbans i en punts on hi hagi demanda d’usuaris. Alhora, facilitar la implantació d’aparcaments residencials col·lectius en sòl privat o públic, dotant-los de facilitat per la recàrrega de bicis elèctriques quan calgui.

5. Desenvolupar una normativa pròpia de trànsit que permeti regular amb claredat la circulació amb bicicleta per tot tipus de carrers dins els nuclis urbans amb nivells elevats de seguretat i confort, possibilitat l’ús de bicicletes i accessoris que permeten conciliar la vida quotidiana i familiar amb la mobilitat amb bicicleta (remolcs, dues cadiretes, tricicles, etc) i que puguin fer d’aquesta un vehicle versàtil i adaptat a les diverses necessitats. Així mateix, i mentre sigui necessari, caldria influir en les normatives de caràcter estatal en la línia del que es planteja en aquest punt.

6. Promoure l’ús de la bicicleta des de l’àmbit educatiu per tal que les generacions més joves es familiaritzin amb el seu ús quotidià i contribueixin a normalitzar-la com a sistema de mobilitat habitual. Caldria introduir la bicicleta en la formació sobre educació vial, i incorporar-ne el seu coneixement i ús a nivell curricular. De forma més general, caldria desenvolupar estratègies d’educació i formació al conjunt de la població amb l’objectiu de millorar la convivència entre els diversos modes de transport i aprofundint en una cultura de major respecte cap als modes de transport no motoritzat i més vulnerables.

7. Crear incentius econòmics per la mobilitat en bicicleta, especialment en la mobilitat als centres de treball i per motius laborals, per tal de premiar les externalitats positives que té aquest sistema de transport, tal i com es fa ja a diversos països europeus des de fa temps i recentment també a França.

8. Impulsar i promoure sistemes de distribució urbana de mercaderies amb bicicleta,amb molt menys impacte ambiental que el generat pels vehicles de transport convencional, i més eficients per a resoldre l’última milla de la cadena de distribució en àmbits urbans, especialment en nuclis històrics amb àrees peatonalitzades i restriccions d’accés al trànsit motoritzat.

9. Difusió i promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport adient per resoldre una gran part de les necessitats de mobilitat de la població catalana. Aquesta promoció hauria de fer-se des d’una perspectiva constructiva i donant arguments des de diferents perspectives (salut de les persones, medi ambient, economia, consum energètic, ocupació de l’espai públic, contaminació acústica, relacions socials, desenvolupament local, autonomia de les persones, etc.).

10. Promoure Catalunya com a país cicloturista connectat amb Europa i el Mediterrani, desenvolupant la xarxa actual d’itineraris i articulant-ne de nous, incorporant traçats fluvials, camins de ronda i altres recorreguts amb pendents moderats, i promovent una aproximació respectuosa als entorns naturals que n’afavoreixi la seva conservació i re-valorització.

11. Per desenvolupar tots aquests punts es considera necessaria la redacció i aprovaciód’un nou Pla estratègic de la Bicicleta, comptant amb la participació de les organitzacions d’usuaris i de les diverses administracions, amb pressupost i calendari d’execució, que contempli els anteriors punts, i que porti associat el compromís per part de la Generalitat de fer-ne el desplegament i l’execució prevista.

12. Per garantir el seguiment i la coherència en el desenvolupament del pla es considera necessaria la creació d’una Direcció General específica que permeti identificar dins el govern una persona de referència en matèria de mobilitat amb bicicleta, amb capacitat i funcions de coordinació interdepartamental, i d’una comissió o sistema permanent de coordinació entre administracions i amb organitzacions d’usuaris, amb l’objectiu de desenvolupar i desplegar amb èxit el nou Pla Estratègic de la Bicicleta.

Manifest ciclista 27S | Adhesions al manifest

L’Empord

Edita: Editorial Piolet, 1ª edició (juliol de 2003)
Escala: 1:25.000
Preu: 9 €

 {gallery}cicloturisme/mapes/empordadetall{/gallery}


Aquest
mes volem fer un comentari sobre el pack de 3 mapes que l’editorial
Piolet ha publicat sobre l’Empodà. Tot i que la comarca ja disposa de
nombrosos fulls cartogràfics i guies molt interessants i detallades del
territori empordanès, ara podem gaudir d’un grup de 3 mapes que acaben
de posar la guinda sobre el pastís. Les zones són: 1/ Parc Natural dels
Aiguamolls-l’Escala, 2/ l’Escala-Pals i 3/ Begur-Palamós. Els tres
mapes detallen molt bé la zona litoral i pròxima a la costa, donant
tota mena de detalls sobre els camins, senders senyalitzats i punts
d’allotjament importants, la qual cosa els fa especialment adequats per
seguir rutes amb bicicleta i a peu.

Gràcies al paper utilitzat
i al format de la publicació, els mapes són força pràctics i ocupen poc
lloc. Els colors estan ben utilitzats i fan que la lectura de les
corbes de nivell sigui ràpid i clar.

Sens dubte es tracta d’una novetat interessant i ben elaborada si heu de passar per aquelles terres.

Apareixen els Mapes-guies excursionistes en 3D

GeoEstel, Editorial Alpina, GeoVirtual i el Club Excursionista de
Gràcia
han presentat la cartografia dinàmica en 3D amb la publicació
dels primers mapes-guia excursionista 3D.

Aquest nou producte complementa l’existent mapa
tradicional en format paper i permet fer visites virtuals per sobre el
territori des de casa.

{gallery}cicloturisme/mapes/guies3d{/gallery} 


El mapa-guia excursionista 3D és un nou
producte cartogràfic que conté diferents continguts (mapes, rutes,
gràfics, fotografies, informació general, etc.) dins un espai geogràfic
en tres dimensions de fàcil navegació i consulta, a partir de la
utilització d’una nova tecnologia cartogràfica: la cartografia dinàmica
en 3D.

Aquest col•lecció de mapes suposa un salt qualitatiu en
l’aproximació de l’excursionista a la muntanya a base d’escenaris
fotocartogràfics en tres dimensions mitjançant la realització de vols
virtuals. El programari utilitzat és Geoshow3D (cartografia dinàmica
3D), desenvolupat per GeoVirtual, i Compe GPSLAND de CompeGPS Team.

Els mapes-guia, en suport CD-Rom dins una caixa de DVD, inclouen la següent cartografia:

 • Models Digitals del Terreny (MDT) de 30×30 m i de 10×10 m

 • ortofotomapes en color a escales 1:25.000, 1:10.000 i 1:5.000

 • mapes excursionistes a escales 1:50.000, 1:40.000, 1:25.000 i 1:10.000

 • mapa-guia vincultat amb les capes cartogràfiques 3D

L’usuari també hi trobarà una selecció de rutes de
muntanya agrupades en 3 nivells de dificultat, informació general i de
serveis, un recull de toponimia i una selecció de fotografies.

La pantalla general es pot consultar en català,
castella i anglès i la informació textual, a més d’aquestes llengües
esmentades, també està en francès.

Les funcionalitats d’aquest producte cartogràfic són les següents:

 • Vol virtual 3D i consulta de la informació multimèdia

 • Navegació sobre ortofoto color o mapa excursionista

 • Selecció i consulta de topònims, infos (rutes), vistes i visites guiades

 • Possibilitat de guardar o imprimir els textos de les infos (rutes) i les fotografies

 • Posicionament:

 • Georeferenciació de qualsevol indret de l’escenari 3D (coordenades geogràfiques o UTM)

 • Marcar i capturar qualsevol visita escollida de l’escenari per imprimir, guardar o enviar (per Internet)

 • Crear, editar “tracks” i “waypoints”, descarregant-los en 2D sobre el mapa excursionista

 • Sincronització entre dos aplicatius (GeoShow3D i Compe GPSLand)

Fins al moment s’han publicat els primers números de la
col•lecció, corresponents a Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (orto
1:25.000 i mapa 1:25.000), Cerdanya (orto 1:25.000 i mapa 1:50.000) i
Val d’Aran (orto 1:25.000 i mapa 1:40.000). Properament apareixeran els
mapes-guies 3D de Núria-Vall de Ribes (orto 1:10.000 i mapa 1:25.000) i
de Montserrat (orto 1:5.000 i mapa 1:10.000).

Els responsables esperen poder incorporar en un futur
el GPS 3D dinàmic, la consulta en línia per Internet dels fitxers 3D,
ampliar la interactivitat amb la incorporació d’eines de medició
(distàncies, perfils, superfícies, etc.) i eines d’edició (incorporar
fotografies, dibuixar i personalitzar rutes, arxiu de rutes, llibreria
d’objectes 3D, etc.). També es contempla la possibilitat de descarregar
des d’Internet noves rutes i altres documents (“Mapa viu”)

Mapa topogr


Edita:
Editorial Piolet, 1ª edició (abril de 2003)

Escala:
1:50.000 

Aquest és el primer mapa publicat a Catalunya que s’ha dedicat
exclusivament a donar a conèixer tota una xarxa comarcal de rutes
senyalitzades per anar amb bicicleta. El mapa està destinat al foment
del cicloturisme i, sobretot, a posar sobre una carta cartogràfica ben
detallada tots els itineraris actualment marcats al Baix Empordà per un
ús ciclista tranquil.

Ens trobem,doncs, davant el complement que faltava per completar els
fulletons turístics desplegables publicats ja deu fer uns 2 anys en què
es donava informació en 6 idiomes sobre aquesta xarxa. Ara podem
adquirir un mapa detalladíssim sobre la xarxa cicloturística, amb
informacions tan importants com el quilometratge en metres entre un bon
ventall de punts indicats sobre el mapa, a més a més d’un total de 24
ampliacions en forma de finestres (o requadres) que representen 24
viles del Baix Empordà, amb el pas de les rutes, perfectament
dibuixades, dins de cada tram urbà.

Aquest mapa és la guinda que faltava per ajudar-nos a planificar
fàcilment rutes turístiques amb bicicleta a tots els cicloturistes que
vulguem passar un o més dies per les bellíssimes terres d’en Josep Pla.
Excel.lent i en 5 idiomes!

 

Serra de Collserola. Editorial Alpina


Edita:
Editorial Alpina. Granollers, 2001.

Aquest mapa de la
serra de Collserola, a escala 1:20.000, segueix un disseny que
darrerament està aplicant aquesta acreditada editorial granollerina. El
resultat és bo, i si no ho és més, es deu en part a la natura del
terreny que cartografia, perquè recollir en un document tots els
corriols i senderes d’un espai com Collserola, que canvien gairebé d’un
dia per l’altre, és impossible. Del tot recomanable pels que no vulguin
perdre’s per aquest parc a tocar de Barcelona.

El Collsacabra. Editorial Piolet


Edita:
Editorial Piolet. Barcelona, 2001.

Aquest mapa es
planteja com un homenatge a Quirze Parés i Ganyet (1909-1994),
possiblement una de les persones que millor coneixia la contrada. El
treball de camp ha estat coordinat per Anna Borbonet i Ernest
Gutiérrez. S’acompanya d’una petita guia de la comarca en què apareixen
alguns escrits del mateix Quirze Parés i d’un seguit de dades purament
excursionistes, entre les quals una sèrie d’itineraris, a peu i en BTT,
que han estat indicats sobre el mapa. El mapa en concret està força ben
resolt i acuradament dissenyat. La seva escala (1:25.000) en fa una
eina útil per a l’excursionionisme, però, malauradament, alguns dels
corriols més discrets no hi són representats. Amb tot, es converteix en
una eina de consulta gairebé imprescindible per a aquells que vulguin
conèixer la zona.

7 – Ruta ciclotur

> Per Kim Gili – Bicicleta Club de Catalunya


Ruta 7

Zona: Catalunya – Alt Empordà

Introducció a la ruta

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha senyalitzat aquesta ruta circular que té una llargada d’uns 26 quilòmetres i un nivell de dificultat baix. Aquest nou itinerari (any 2004) es pot seguir fàcilment gràcies a la quantitat i bona col·locació dels senyals que s’han hagut de repartir al llarg de tot el trajecte. Cal, però, estar sempre alerta i prendre precaucions per seguir les indicacions i vigilar amb el trànsit rural de vehicles a motor.

{gallery}cicloturisme/ruta7/introduccio{/gallery}

La ruta cicloturística que proposem des del BACC segueix estrictament el fulletó publicat de la ruta cicloturística núm. 3, de l’Escala-Empúries al riu Fluvià. A continuació us detallem l’itinerari punt per punt:

Descripció de la ruta

El recorregut (km. 0) s’inicia a l’antic safareig de l’Escala, anomenat Safareig del Pedró (s.XVIII), al costat del Passeig d’Empúries.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt1{/gallery}

Per situar-se al punt de sortida cal dirigir-se a l’esmentat safareig per la carretera GI-623 des de Viladamat (W) o bé des de la GI-632 de Bellcaire d’Empordà (S). Just quan la carretera traspassa el Rec del Molí, en surt un ramal en direcció al mar (E) que baixa en direcció a la Ronda del Pedró i a la Platja del Rec, on veurem a la nostra dreta el safareig, punt des d’on començarem la ruta, just al costat de l’estàtua dels XXV Jocs Olímpics de l’Era Moderna.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt2{/gallery}

Km. 0,010 (alt. 10m). Som al Passeig d’Empúries, una ampla pista asfaltada i condicionada que ens acostarà a les platges i al museu d’Empúries.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt3{/gallery}

Km. 0,850 (alt. 5m). Som a la Platja del Portitxol, davant d’un hotel.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt4{/gallery}

Km. 1,150 (alt. 5m). Ens trobem al costat del recinte vallat de les ruïnes d’Empúries (a l’esquerra).

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt5{/gallery}

Km. 1,900 (alt. 5m). Gir a l’esquerra (W) quan ja som davant del nucli de Sant Martí d’Empúries. Al costat hi ha una àrea reforestada enfonsada que serveix de lloc d’esbarjo i pic-nic.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt6{/gallery}

Km. 2,040 (alt. 10m). Rètol informatiu de la Ruta cicloturística de l’Escala-Empúries al Fluvià. Seguim el carril-bici i el GR-1 / GR-92, al costat de la carretera GIP-6307

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt7{/gallery}

Km. 2,890 (alt. 5m). Trobem un altre pal-senyal que indica que hem d’abandonar el carril-bici i atravessar la carretera. Molta precaució! A l’altra banda de la carretera hi ha una pista de terra (W) per on segueix el nostre itinerari i també el GR. Aquest camí té una fila de pals d’electricitat a l’esquerra.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt8{/gallery}

Km. 3,150 (alt. 5m). Passem pel costat d’un cartell dels Aiguamolls de l’Empordà-Parc Natural. Seguim endavant.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt9{/gallery}

Km. 3,390 (alt. 5m). Cruïlla de camins. Hi ha un cartell del Parc Natural i un pal de senyalització de la ruta. Girem a la dreta (NW) cap al nucli de Cinc Claus.

Km. 3,750 (alt. 5m). Bifurcació. Pista rural asfaltada. Seguim recte (NW) cap a Cinc Claus.

Km. 3,910 (alt. 5m). Atravessem un pont per sobre la riera de Pelacalç i entrem a Cinc Claus.

Km. 3.980. Dins del poblet passem pel costat de la casa de turisme rural Mas Peraquintana.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt10{/gallery}

Km. 4,070 (alt. 5m). Església de Santa Reparada (s. X-XVII reformada). Molt a prop hi ha un pal indicador (NE). Seguim a la dreta en direcció a l’Armentera.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt11{/gallery}

Km. 6,820 (alt. 5m). Bifurcació amb pal indicador. Girem a l’esquerra (W) en direcció a l’Armentera.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt12{/gallery}

Km. 7,690 (alt. 5m). Camí de paviment asfàltic.

Km. 7,940 (alt. 5m). Nova bifurcació. Girem a l’esquerra (W) cap a l’Armentera.

Km. 8,730 (alt. 5m). Bifurcació i pal indicador amb plafó de la ruta. Tombem a la dreta per un carrer del poble de l’Armentera en direcció a riu Fluvià Traspassem un rec per sobre un pont i deixem una caseta-estació transformadora elèctrica a la dreta. Com al carrer de la Mar.

Km. 9,250. S’acaba el carrer i ja som a la carretera de Roses (GIV-6303). Trobem un pal indicador. Seguim la carretera cap a l’esquerra uns 70 metres.

Km. 9,320 (alt. 5m). Deixem la carretera i girem a la dreta (N) cap al camp de futbol. Trobem un pal indicador que ens indica que em de seguir cap al riu Fluvià.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt13{/gallery}

Km. 9,840 (alt. 5m). Bifurcació i pal indicador. Girem a l’esquerra (W) cap a l’Arbre Sec. Davant tenim el riu Fluvià, el qual seguirem un bon tram aigües amunt. En aquest punt el GR-92 se’n va cap a la dreta (E) per trobar el poble de Sant Pere Pescador.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt14{/gallery}

Km. 10,130 (alt. 5m). A l’esquerra hi ha l’entrada del camp de futbol de l’Armentera.

Km. 11,560 (alt. 10m). Nova bifurcació amb pal indicador. Seguim recte (S) en direcció a l’Arbre Sec.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt15{/gallery}

Km. 13,000 (alt. 15m). Arribem a una cruïlla o bifurcació al costat d’uns arbres. Gir a l’esquerra (S) tot deixant la pista ampla de terra per on anàvem. Atenció: el senyal és poc visible i cal estar molt atent.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt16{/gallery}

Km. 13,250 (alt. 10m). Som a l’Arbre Sec. Trobem la carretera GIV-6302. Creuem amb precaució i trobem un pal indicador a l’altre costat, mig amagat darrere uns arbustos. Seguim cap a Viladamat.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt17{/gallery}

Km. 14,450 (alt. 10m). Som al costat d’un magatzem de roulottes o caravanes. Trobem un altre pal indicador de la ruta en una cruïlla de 4 camins. Seguim recte (SE) cap a Viladamat.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt18{/gallery}

Km. 15,440 (alt. 5m). Arribem a un altre pal indicador. Seguim recte (SE) cap a Viladamat. A l’esquerra es va fins a Montiró (a 1 km, fora de ruta).

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt19{/gallery}

Km. 16,090 (alt. 5m). Cruïlla de 4 camins. Seguim recte (SE) cap a Viladamat. A l’esquerre (NE) es veu l’església de la Mare de Déu de l’Om (a només 300 metres).

Km. 16,490 (alt. 5m). Cruïlla de 5 camins. Seguim recte per pista asfaltada cap a Viladamat.

Km. 16,700 (alt. 5m). Som al costat d’un pal indicador. Girem a l’esquerra (E) cap a Viladamat. Passem per dins de la urbanització Mas Gros, pel carrer Puig Pinar. Seguim els senyals que anem trobant.

Km. 17,325. Carrer Romaní. Seguim recte en direcció SE.

Km. 17,480 (alt. 5m). Quan arribem al carrer del Terme, trobem un nou senyal indicador. Fem un Stop. Cruïlla de 5 camins i girem pel segon de l’esquerra (SE) cap a l’Escala.

Km. 17,780 (alt. 10m). Stop. Atravessem la carretera asfaltada GI-623 que va a Viladamat (sense passar per sota el pont) i seguim per un camí de terra en direcció E.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt20{/gallery}

Km. 18,140 (alt. 5m). Pal indicador i cruïlla de 4 camins. Girem a la dreta (S) i passem per sota un pont de la carretera.

Km. 18,230 (alt. 5m). Atravessem la carretera i continuem recte dirigint-nos cap a dins del poble de Viladamat. ATENCIÓ: Punt de parada opcional (menjar i beure) al Restaurant-Bar Can Parera.

Km. 18,370 (alt. 10m) Final del carrer dels Horts. Som davant la Plaça de l’Església de Viladamat. Girem per la dreta de la plaça i continuem pel carrer Nou (S).

Km. 18,510 (alt. 10m) Quan arribem al fons del carrer trobem un pal indicador i girem a l’esquerra (E) cap a l’Escala.

Km. 18,650. Som a la Plaça de Catalunya i girem a la dreta pel carrer d’Albons (SE). De seguida s’acaba l’asfalt i tornem a pedalar per una pista de terra.

Km. 19,110 (alt. 5m). Passem per sobre un rec i trobem una bifurcació amb un pal indicador. Girem a l’esquerre (E) cap a l’Escala.

Km. 19,320 (alt. 5m). Pal indicador i bifurcació. Girem a la dreta (S) cap a l’Escala.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt21{/gallery}

Km. 20,070 (alt. 5m). Nova bifurcació. Segum per l’esquerra (E) pel camí principal.

Km. 20,520. Bifurcació (pal km. 19 de la ruta). Girem a l’esquerra (E) pel camí més fressat.

Km. 20,740. Atravessem la riera de les Nietes per sobre un pas encimentat. Seguim endavant.

Km. 20,910 (alt. 5m). Pal indicador a la dreta (tapat per les canyes). Cal girar a l’esquerra (N) pel camí principal cap a l’Escala.

Km. 21,560. Just abans de creuar la carretera GI-623 trobem un pal indicador a la dreta que ens fa creuar un petit rec i agafa un altre camí de terra. Seguim pedalant en paral·lel a la carretera, pel costat dret (E).

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt22{/gallery}

Km. 21,900 (alt. 5m). Pal indicador. Deixem d’anar vora la carretera i girem a la dreta (SE).

Km. 22,800 (alt. 5m). Bifurcació i pal indicador. Girem a l’esquerra (E) cap a l’Escala.

Km. 23,300. Bifurcació i pal indicador. Seguim recte (E) deixant una nau industrial a l’esquerra.

Km. 23,750. Nucli antic de cases de les Corts.

Km. 24,110. Restaurant Molí de l’Escala.

{gallery}cicloturisme/ruta7/punt23{/gallery}

Km. 24,240. Pal indicador Inici/Final ruta cicloturística a Sant Martí d’Empúries. Travessem la carretera d’Albons GIV-6322. Pilar de ventilació de la canalització d’aigua datat l’any 1796. Anem pel carrer Camí Ramader de la urbanització Camp dels Pilans.

Km. 24,590 (alt. 5m). Passem un pont per sota i trobem un altre pal indicador.

Km. 25,030. Pal indicador al final del carrer Camí Ramader Sud. Girem a l’esquerra pel carrer Puig d’En Llop.

Km. 25,120. Carretera GI-632 (c. Closa d’en Llop) i pal indicador. Girem a l’esquerra, baixant.

Km. 25,630. Pal indicador. Deixem la carretera i girem cap al carrer Miquel Àngel.

Km. 25,860. Final del c. Miquel Àngel. Pal indicador. Gir a l’esquerra.

Km. 26.050 (alt. 10m). Tornem a ser al costat de la font i el safareig del Pedró.

Fitxa informativa

Localització i accés:
El recorregut s’inicia a l’antic safareig de l’Escala, anomenat Safareig del Pedró (s.XVIII), al costat del Passeig d’Empúries. Per situar-se al punt de sortida cal dirigir-se a l’esmentat safareig per la carretera GI-623 des de Viladamat (W) o bé des de la GI-632 de Bellcaire d’Empordà (S). Just quan la carretera traspassa el Rec del Molí, en surt un ramal en direcció al mar (E) que baixa en direcció a la Ronda del Pedró i a la Platja del Rec, on veurem a la nostra dreta el safareig, punt des d’on començarem la ruta, just al costat de l’estàtua dels XXV Jocs Olímpics de l’Era Moderna.

Distància i recorregut:
Ruta circular i senyalitzada de 26 quilòmetres. El temps aproximat del recorregut és d’unes 3 hores (a ritme molt suau).

El recorregut s’inicia a l’antic safareig de l’Escala, segueix pel passeig d’Empúries, coincidint amb el GR-92 i el GR-1, al llarg del qual podrem veure la platja, a la dreta, i les restes grecoromanes d’Empúries, a l’esquerra, fins a arribar al nucli de Sant Martí d’Empúries. D’aquí agafarem el camí que ens conduirà a Cinc Claus, nucli on es bifurquen el GR-1 i el GR-92. Continuarem per la pista fins a l’Armentera, població que creuarem i on deixarem el GR-92 per dirigir-nos a un camí que voreja el riu Fluvià fins a arribar a l’Arbre Sec. A partir d’aquí, creuarem la carretera GIV-6302, de l’Armentera a Ventalló, i per camins arribarem als carrers de la urbanització del Mas Gros. Un cop travessades la carretera de l’Armentera i la de l’Escala, arribarem al poble de Viladamat, que creuarem, i seguirem fins al nucli de les Corts, el Camp dels Pilans i la Closa del Llop, fins a acabar per carrers de la població al punt de partida, l’antic safareig de l’Escala.

Tipus de camí
La ruta utilitza majoritàriament camins d’ús agrícola que són de terra compactada amb sauló, amb prou amplitud per sentir-se còmode i segur pedalant. Totes els trams descrits tenen molt poca dificultat tècnica i no presenten gaires complicacions, excepte en els punts en què cal travessar carreteres. Ruta ben senyalitzada amb pals indicadors estandarditzats. Si plou molt alguns camins poden acumular aigua i formar-se grans bassals.

Desnivell:
40 metres de pujades i baixades.


Dificultat:

Baixa. Degut al poc desnivell no és una ruta gaire cansada per als nens i nenes que ja sàpiguen anar amb bicicleta, ja que el desnivell acumulat i el bon estat general de les pistes i camins del recorregut són completament aptes per aquestes edats.

Aigua potable:
Cal proveir-se d’aigua potable abans d’emprendre la ruta. A l’Escala, al punt de sortida hi ha la font del safareig del Pedró. També es pot agafar aigua a Sant Martí d’Empúries, a l’Armentera i a Viladamat.

Època recomanada:
Durant tot l’any. No es gens recomanable de realitzar la ruta en dies de forta tramuntana.

Equip:
Bicicleta de muntanya o híbrida, bidó d’aigua, casc, guants i ulleres protectores.

On menjar:
A Viladamat: Bar-restaurant Can Parera, carrer dels Horts, 10. Tel. 972 78 83 67 (veure km. 18,230 de l’itinerari). També hi ha el restaurant Molí de l’Escala (barri de les Corts, km. 214,110 de la ruta). Per més informació truqueu a l’oficina de turisme de l’Escala-Empúries. Casa de turisme rural Mas Peraquintana (Cinc Claus), tels. 972 772368, 606585670, 636793278.

Més informació

Consell Comarcal Alt Empordà, c. Nou, 48. Tel. 972 50 30 88, fax 972 50 56 81 (http://altemporda.ddgi.es, ccaemp@ddgi.es).

Oficina de Turisme de l’Escala-Empúries, Patronat Municipal de Turisme. Plaça de les Escoles, 1. 17130 L’Escala. Tel. 972 77 06 03, fax 972 77 33 85 (www.lescala.org, lescala@lescala.org).

5 – Itinerari del torrent de la Betzuca

> Per Kim Gili – Bicicleta Club de Catalunya


Ruta 5

Zona: Catalunya – Alt Empordà

Introducció a la ruta

L’Àrea de lleure de Can Bonvilar i el seu entorn és un àmbit d’oci i de natura inclòs en els terrenys cedits a l’Ajuntament de Terrassa pel Real Club de Golf El Prat amb motiu de la construcció del camp de golf. L’espai, en vies de construcció, inclou els itineraris del bosc de Can Bonvilar i del torrent de la Betzuca, que han estat arranjats per la Fundació Natura amb actuacions de millora del medi natural. De moment només és utilitzable l’itinerari del torrent de la Betzuca, i una part de l’itinerari del Bosc de Can Bonvilar. L’Àrea de Lleure es preveu que encara trigui un temps a ser utilitzable.

{gallery}cicloturisme/ruta5/introduccio{/gallery}

L’Itinerari de natura del torrent de la Betzuca segueix, en paral·lel, el curs d’aquest barranc, tributari del riu Ripoll. És un camí prou ample per passar-hi còmodament amb bicicleta de muntanya i ha estat especialment condicionat com a passeig que, després de travessar un espai boscà de pi blanc i alzinar, baixa fins a la llera de la riera, on podem contemplar un bon exemple de vegetació de ribera.

Descripció de la ruta

L’itinerari de natura només té una longitud total de 2,1 quilòmetres i un desnivell en baixada de 50 metres, però des del BACC us suggerim una volta circular alternativa que us permetrà donar un rodeig molt interessant per tornar al mateix lloc de partida d’aquest itinerari.

Per tant, si ens situem al costat de l’Àrea de lleure de Can Bonvilar o ACB (320m alt), mirant cap al plafó informatiu, a la dreta en surt un camí acondicionat que baixa lleugerament cap a S.

El camí que seguim rodeja una tanca amb cadenat que, de seguida, ens fa circular per un sinuós traçat ple de giragonses que s’entrellacen. Com que el pendent en descens és suau, la baixada resulta divertida i no comporta cap dificultat especial.

Arribem a un mirador sobre el barranc, format per una barana de troncs (1,3 Km, 290 m alt), en un lloc on el camí gira bruscament cap a l’esquerra, poc abans d’arribar al pas més complicat de la ruta.

{gallery}cicloturisme/ruta5/punt1{/gallery}

Cinquanta metres més endavant comença una forta baixada que ens acostarà fins a la riera. Per baixar-la cal situar-se a la dreta dels esglaons de fusta i deixar-se portar pel pendent mentre frenem controladament la nostra bicicleta. Al final (uns 90 metres) arribem al costat d’un tancament i girem, en pla, cap a l’esquerra, en direcció SE (1,44 km).

{gallery}cicloturisme/ruta5/punt2{/gallery}

Ara el camí planeja per un terreny més sorrenc. Aviat haurem de travessar per dos guals el torrent de la Betzuca, el primer al km. 1,630 i el segon al km. 1,710. Per fer-ho bé cal evitar de passar per sobre les travesses de fusta i rodejar-les pel costat, sobre un terra amb grava de riu.

{gallery}cicloturisme/ruta5/punt3{/gallery}

Arribem al punt més baix de l’itinerari (1,820 km, 265 m alt), on girem cap al E i ens endinsem per un bonic sender ombrejat que segueix paral·lel a la llera de la riera sobre una terrassa natural del terreny.

{gallery}cicloturisme/ruta5/punt4{/gallery}

L’itinerari natural s’acaba al quilòmetre 2,1, just en un replà del terreny on hi ha una placa que indica la finalització del camí senyalitzat (265 m alt). Nosaltres, però continuarem pedalant endavant per tal de realitzar una volta circular que ens permeti tornar al punt d’origen sense desfer el camí. Per això, ens caldrà rodejar una trinxera oberta per on passa una canalització en obres (pendent d’acabar) i girar a l’esquerra (direcció E) tot pujant.

{gallery}cicloturisme/ruta5/punt5{/gallery}

Quan s’acaba la pujada (km. 2,230, 275 m alt), ens trobem en una ampla pista de terra, amb bones vistes cap a l’horitzó (a l’esquerra hi ha el camp de golf i a la dreta el tall del fossar per on passa la via de tren C4 de RENFE). Seguim pedalant fins a travessar un pont sobre la via del tren (2,400 km) i continuem tot recte fins un pal de fusta amb senyals.

{gallery}cicloturisme/ruta5/punt6{/gallery}

Al quilòmetre 2,470, a la dreta, veiem l’anomenada Bassa del Golf, que hi ha darrera de dos edificis pintats de color verd.

{gallery}cicloturisme/ruta5/punt7{/gallery}

Poc després (km. 2,550, 275 m alt) tenim un pal de fusta amb 4 indicadors. Girem a la dreta (W), pel camí Ral de Terrassa a Sabadell, en direcció al torrent de la Betzuca i Torrebonica. El camí baixa fins al Pla del Pi Gros (km. 2,780, 255 m alt), on deixem un camí a l’esquerra i girem a la dreta (N) pel mig del pla, sota un petit bosc de pins pinyoners. De seguida (km. 2,900) travessem el torrent de la Betzuca i girem a la dreta tot pujant per una pista que sembla asfaltada.

A mitja pujada (km 3,100, 270 m alt) trobem una boca d’incendis a la dreta. Finalment la pujada s’acaba i el camí planeja i comença a baixar (km. 3,210, 280 m alt). Arribem a una cruïlla, just abans d’una segona boca d’incendis, i girem 90º a la dreta (N), Agafem el camí vell de Sant Quirze a Matadepera tot deixant les parets d’una estació transformadora d’electricitat a l’esquerra del camí.

{gallery}cicloturisme/ruta5/punt8{/gallery}

Des d’aquí només en cal seguir el camí. És important esmentar que des d’aquest punt coincidim amb dos itineraris senderistes senyalitzats: el GR-173 i el PR-C13 Aquest darrer està marcat amb senyals de pintura en blanc i groc, els quals ja eren ben visibles des del Pla del Pi Gros. Deixem a la dreta un grup de cases tancades pels quatre costats a dins d’una finca, són les Casetes de l’Estació (km. 4,150, 295 m alt), precedida per uns camps “sembrats” de torres elèctriques. Per davant tenim la imponent muntanya de Sant Llorenç del Munt.

Passat el quilòmetre 4,950, trobem les tanques de l’àrea d’horts municipals de la finca de Mn. Homs (315 m alt). També deixem un camí a la dreta (km. 5,300) que porta al blanc i modern grup d’edificis del monestir-convent de monges de clausura de les germanes Carmelites Descalces. El nostre camí que sembla asfaltat segueix endavant i passa pel costat de la tanca del viver municipal de Terrassa (330 m alt), atapeïdament coberta de xuclamels enfiladissos.

Arribem a un nou pal indicador (km. 5,620) i ens aturem per orientar-nos. Al davant i a l’esquerra hi ha la riba del torrent de la Grípia, juntament amb un camí asfaltat que passa vora la Torre de Mossèn Homs, actualment escola d’hostaleria. Al davant del mas hi ha l’ermita del Sagrat Cor de Jesús Nosaltres haurem de girar a la dreta, cap a Can Bonvilar, per un camí de terra amb pals de fusta a l’entrada.

{gallery}cicloturisme/ruta5/punt9{/gallery}

El caminet de terra desemboca en una pista de terra molt ampla, que aviat comença a baixar. Al finalitzar la baixada (km. 6,100, 320 m alt), el camí és asfaltat i ens porta sense més complicacions fins al punt de partida, a l’ACB (km. 6,300, 320 m alt).

Fitxa informativa

Localització i accés:
Entre les poblacions de Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries, per la carretera GIV-6216, es troba el trencall indicat del Centre d’Informació del Cortalet.

Distància i recorregut:
5 quilòmetres d’anada. De tornada depèn del camí que s’esculli

Tipus de camí
Camí de terra compactada, comuna en terrenys agrícoles i zones de camps, amb alguns trams asfaltats que poden correspondre a carrils bici, carrers d’urbanitzacions o bé carreteres de poc trànsit en general. També trobarem alguns senders, estrets i ombrívols, al costat de zones humides pròximes a conreus. Camí senyalitzat amb pals de fusta amb pintura blava i senyals verticals estandaritzats.

Desnivell:
Poc desnivell


Dificultat:

Baixa

Aigua potable:
Al costat de l’oficina d’informació del Cortalet, Empuriabrava i Castelló d’Empúries. Cal portar una bona provisió d’aigua potable si es fa en època de forta calor.

Època recomanada:
Durant tot l’any. La primavera i la tardor són dues èpoques ideals. En el cas que bufi la tramuntana, és millor ajornar l’excursió per un altre dia sense vent.

Equip:
Bicicleta de muntanya, comptaquilòmetres, binocles, guia d’identificació d’aus i ulleres protectores contra els mosquits. Es poden llogar bicicletes a Sant Pere Pescador o Roses, almenys durant la temporada turística. Per més informació trucar a l’Oficina de Turisme.

On menjar:
Les Voltes (Castelló d’Empúries) 972 25 08 31. Can Trona (Sant Pere Pescador) 972 52 00 34.

Accessos i comunicacions

Autopista: A-7, de Barcelona a la Jonquera: sortides a Figueres i Orriols (l’Escala); carreteres: N-II, de Barcelona a la Jonquera. Ferrocarrils: Barcelona-Portbou. Informació al tels. 902 24 02 02, 972 20 70 93 i a la web: www.renfe.es. Estacions properes: Camallera, Sant Miquel de Fluvià, Vilamalla, Figueres i Vilajuïga. Autobusos: SARFA, Tel. 902 30 20 25, web: www.sarfa.com

Més informació

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà – El Cortalet – Tel. 972 45 42 22 (
<!– var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy43091 = 'pnaiguamolls.dma' + '@'; addy43091 = addy43091 + 'gencat' + '.' + 'net'; var addy_text43091 = 'pnaiguamolls.dma' + '@' + 'gencat' + '.' + 'net'; document.write( '‘ ); document.write( addy_text43091 ); document.write( ‘‘ ); //–>
n pnaiguamolls.dma@gencat.net
<!– document.write( '‘ ); //–>
Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d’spam, necessites activar Javascript per veure-la
<!– document.write( '’ ); //–>
) Web: www.aiguamolls.org. Es pot visitar el parc de forma lliure durant les hores de llum cada dia de l’any, sempre respectant les normes del parc. El pàrquing del Cortalet és vigilat i s’ha de pagar una tarifa reduïda per estacionar-hi el cotxe. Departament de Medi Ambient – Parcs de Catalunya, web dels Aiguamolls: www.parcsdecatalunya.net/aiguamolls.htm Oficina de Turisme de Castelló d’Empúries, plaça dels Homes, 1. Tel. 972 15 62 33 (www.castellodempuries.net). Oficina de Turisme d’Empuriabrava, c. Puigmal, 1. Tel. 972 45 08 02 (www.empuriabrava.com). Oficina de Turisme de Sant Pere Pescador, Tel. 972 52 00 50 (www.santpere.org). Oficina de Turisme de Roses, Avda.de Rhode, 101. Tel. 972 25 73 31 (www.roses-costa-brava.com).

6 – La Ruta dels Termes a l’Escala (1

> Per Kim Gili – Bicicleta Club de Catalunya


Ruta 6

Zona: Catalunya – Baix Empordà / Alt Empordà

Introducció a la ruta

Els termes

L’Ajuntament de l’Escala ha recuperat un antic camí envoltat de parets o murs de pedra seca per passejar-hi a peu i amb bicicleta tot terreny. Les obres de recuperació, tot i no estar del tot acabades, han deixat un vial prou atractiu per donar una volta sencera en forma de sender local senyalitzat. Curiosament aquest camí fa de partió entre les comarques del Baix i l’Alt Empordà i comunica Riells de Dalt-Cala Montgó amb la zona del Parc Animal de Sobrestany i la Muntanya Gran del massís del Montgrí.

{gallery}cicloturisme/ruta6/introduccio{/gallery}

Els Termes, doncs, és un nou sender local que permet endinsar-se per unes zones bastant atractives que queden als afores de la població L’Escala-Riells. La ruta cicloturística que proposem des del BACC s’endinsa per l’àrea PEIN del Massís del Montgrí i fa un rodeig o volta circular per camins ciclables a cavall de les dues comarques abans esmentades.

Descripció de la ruta

Aquest itinerari circular que us proposem parteix de Riells de Dalt (L’Escala), molt a prop de cala Montgó (Alt Empordà). Per situar-se al punt de sortida cal dirigir-se a l’esmentada platja per la carretera que hi comunica des de Riells. Just quan la carretera comença a baixar en direcció als càmpings i la zona de mar, veurem a la nostra dreta un cartell per dirigir-se al Càmping Neus 2ª, punt des d’on començarem la ruta, just al començament del carrer Camí del Milà.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt1{/gallery}

Km. 0 (alt. 60m). Baixem pel carrer Camí del Milà cap al càmping Neus.

Km. 0,400 (alt. 50m). Trobem un camí de terra o trencall senyalitzat amb un pal amb cartells verds. Aquí comença el sender local dels Termes. Ens dirigim als Cortals Nous, tot girant a la dreta.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt2{/gallery}

Km. 0,650 (alt. 55m). Trobem un pas barrat als vehicles de motor (pals de fusta i rocs). Continuem endavant sense perdre de vista els senyals verd/blanc del sender local.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt3{/gallery}

Km. 1,000 (alt. 65m). Fita de terme núm. 3 del camí dels Termes.

Km. 1,260 (alt. 55m). Rètol d’entrada al Camí dels Cossís. Seguim recte el camí principal. Aquí comença el carrer dels Termes d’una urbanització de Riells.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt4{/gallery}

Km. 1,625. A la nostra esquerra contemplem un bosc cremat per un incendi forestal intencionat, ja fa 3 anys enrera.

Km. 1,730 (alt. 60m). Finalitzem de fer una curta pujada i passem pel costat del rètol d’entrada al Camí de la Pedrera d’en Lleial. Comencem a trobar els murs de pedra seca.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt5{/gallery}

Km. 2,000 (alt. 65m). Passem pel costat d’una àrea de descans, amb bancs per seure. Entrada al Camí de Sant Briu (antic camí ramader)l. Seguim recte en lleugera pujada.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt6{/gallery}

Km. 2,220 (alt. 65m). Trobem l’entrada al Camí del Palau.

Km. 2,280. Arribem al costat d’un grup de pals que envolten l’entrada d’una finca particular amb el nom “Termes”. Passem pel costat de les pilones de fusta clavades al terra i seguim endavant, en baixada.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt7{/gallery}

Km. 2,580 (alt. 50m). Trobem un eixamplament del camí amb el nom d’Arraconall de carro.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt8{/gallery}

Km. 2,610. Barraca de paret, amb dos seients de pedra construïts a la mateixa paret de pedra seca.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt9{/gallery}

Km. 2,700 (alt. 50m). A l’esquerra trobem un clot amb un rètol Puig de les Sorres. Es tracta d’un espai que devia tenir antany una immensa duna de sorra portada per la tramuntana des de la platja d’Empúries, d’una superfície aproximada de 80 ha. Actualment, però, la duna ha desaparegut, la qual cosa és de lamentar ja que formava un veritable ecosistema que calia haver conservat.

Km. 2,730 (alt. 50m). Fi del camí exclusiu per a bicicletes i vianants, al costat de l’entrada al Camí del Puig al Coll de les Dunes o Coll d’Empúries. Seguim endavant, rodejant les pilones, per una pista de sauló, en pujada (SW).

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt10{/gallery}

Km. 2,850 (alt. 55m). Mentre pugem per la pista continuem trobant a l’esquerra més restes de paret seca i boscos de pins plantats per fixar les sorres acumulades.

Km. 3,080 (alt. 40m). Baixem fins a desembocar a una pista més important. A la cruïlla, senyalitzada, girem a l’esquerra cap a Sobrestany i Bellcaire (SW).

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt11{/gallery}

Km. 4,940 (alt. 40m). Per terreny pla hem anat seguint aquesta pista fins que arribem a una cruïlla de 4 camins. Hem de tombar a l’esquerra (E) per una pista planera (cap a la dreta –E- aniríem a la casa de colònies de Torre Ferrana i al Parc Animal de Sobrestany).

Km. 5,260 (alt. 45m). Som en un sot amb duna continental fixada mitjançant restauració forestal iniciada al segle XIX (rètol). Aquí comença un camí forestal d’ús restringit (PEIN El Montgrí). A l’estiu, si el risc d’incendi és elevat, la circulació motoritzada es pot prohibir temporalment. Comencem a pujar.

Km. 5,400 (alt. 50m). Bifurcació. Girem a l’esquerra (E) cap a la muntanya del Montgrí.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt12{/gallery}

Km. 6,010 (alt. 75m). Trobem un rètol del Forest de la Muntanya Gran (PEIN Montgrí). Des d’aquí ja comença a haver-hi una bona vista de la serra i del pla de Sobrestany i Bellcaire d’Empordà (W).

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt13{/gallery}

Km. 7,180 (alt. 160m). Replà i fi de la forta pujada. Som al costat d’un cartell de zona d’alt risc d’incendi. Si girem la vista cap al sud, veurem la silueta del castell de Montgrí. Seguirem recte cap al E.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt14{/gallery}

Km. 8,960 (alt. 145). La pista va fent tobogants molt espaiats. Ara som en un replà abans de l’última pujada, just al costat d’una pedra plana pintada amb el nom d’un sender PR “Ruta del Vent”. Seguim recte, pujant, en direcció E.

Km. 9,570 (alt. 180m). Punt més alt de la ruta. Comencem a devallar cap a la pista que ens durà de retorn a Riells.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt15{/gallery}

Km. 9,730 (alt. 170m). Ens trobem una pista travessera molt ampla. Girem a l’esquerra (N), en baixada.

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt16{/gallery}

Km. 10,440 (alt. 155m). Ruïnes d’una casa de pagès, a la dreta, al costat d’un gran extensió plana i desemboscada. Seguim baixant per la pista principal.

Km. 11,010 (alt. 145m). El camí comença a agafar més pendent. A la dreta hi ha les ruïnes d’un antic campament militar.

Km. 11,460 (alt. 110m). Som en una cruïlla on el camí de terra que seguíem fins ara es torna asfaltat. La nostra ruta segueix avall, per la pista forestal asfaltada.

Opcional:

Si girem a la dreta i després a l’esquerra, seguirem una altra pista de terra que ens durà fins a la Punta Ventosa i la Punta del Milà, un penya-segat d’uns 100 metres d’extraplom que té una vista impressionant sobre el mar i la cala Montgó. L’anada i la tornada a aquesta extraordinària balconada es fa pel mateix camí i cal vigilar perquè el terra és ple de pedres cantelludes que molesten força en el pedaleig (la distància total és de 3,100 km i 30 metres de desnivell).

{gallery}cicloturisme/ruta6/punt17{/gallery}

Km. 12,450 (alt. 70m). Passem una pedredra abandonada, a l’esquerra. La pista asfaltada remunta una curta pujada.

Km. 13,810 (alt. 50m). Passem pel costat de l’entrada del Càmping Neus (2ª categoria).

Km. 14,140 (alt. 40m). Inici del carrer Camí del Milà. Seguim recte.

Km. 14,440 (alt. 50m). Fi de la Ruta dels Termes, davant de la carretera de Riells de Dalt a cala Montgó.

Fitxa informativa

Localització i accés:
El punt d’inici es troba a Riells de Dalt, a l’inici del carrer Camí del Milà, al costat de l’Avinguda Montgó.

Distància i recorregut:
14 quilòmetres amb 440 metres (si es fa la ruta opcional de la Punta del Milà, la ruta s’allarga fins als 17,540 quilòmetres).

Carrer Camí del Milà, Camí dels Termes (sender local senyalitzat), camí de can Jepot a Sobrestany, pista forestal de la Muntanya Gran (PEIN El Mongrí), Eixart d’en Pi, pista forestal de l’Estartit a Riells de Dalt, (desviació opcional: Punta del Milà i Ventosa), pedrera, càmping Neus 2ª, sorreres d’en Català, carrer Camí d’en Milà.

Tipus de camí
El tram final és asfaltat i cal vigilar amb el trànsit, ja que la baixada per la pista és ràpida i fa moltes giragonses. Els trams per camins d’ús agrícola i forestal són de terra compactada amb sauló, amb prou amplitud per sentir-se còmode i segur pedalant. Totes els trams descrits tenen molt poca dificultat tècnica i no presenten gaires complicacions, excepte en els punts en què cal travessar trencaïgues i canvis de pendent. Ruta senyalitzada només parcialment amb panells verticals estandaritzats. Si plou molt alguns camins poden acumular aigua i formar-se bassals.

Desnivell:
235 metres de pujades i baixades.


Dificultat:

Baixa o Mitja, segons l’estat de forma física. Degut al desnivell no és una ruta adecuada per nens i nenes de poca edat, ja que el desnivell acumulat i les característiques geomòrfiques d’alguns trams de pista del recorregut no les fan aptes per aquests grups d’edat.

Aigua potable:
Cal proveïr-se d’aigua potable abans d’emprendre la ruta, ja que en el camí no hi ha cap font d’aigua potable.

Època recomanada:
Durant tot l’any. No es recomana de realitzar la ruta en dies de forta tramuntana.

Equip:
Bicicleta de muntanya, bidó d’aigua, casc i ulleres protectores.

On menjar:
A Riells de Dalt: cala Montgó i platja de Riells, o dins del nucli antic de l’Escala. També hi ha el bar-restaurant Les Voltes del Parc Animal de Sobrestany. Per més informació truqueu a l’oficina de turisme de l’Escala.

Més informació

Consell Comarcal Alt Empordà, c. Nou, 48. Tel. 972 50 30 88, fax 972 50 56 81 (http://altemporda.ddgi.es, ccaemp@ddgi.es).
Oficina de Turisme de l’Escala-Empúries, Patronat Municipal de Turisme. Plaça de les Escoles, 1. 17130 L’Escala. Tel. 972 77 06 03, fax 972 77 33 85 (www.lescala.org, lescala@lescala.org).